Pool delvis byggd på kommunens mark - skyldig att ta bort?

2019-07-15 i Fastighet
FRÅGA
Jag har varit ombud för försäljning av min fars hus. På tomten finns en pool, och nu visar det sig att c:a en meter av poolen sticker ut på kommunens mark Poolen är byggd med bygglov c:a 1975. Vad gäller? Gäller prekriptionstid för detta?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att fastighetsägaren ansvarar för att veta var tomtgränserna går. Det är sedan fastighetsägarens ansvar att hålla sig innanför dessa.

Eftersom det gått så lång tid och kommunen inte har protesterat mot att en del av poolen hamnat utanför tomten skulle du kunna hävda god tro. Att det gått lång tid torde inte ha någon betydelse utan din far har troligen endast haft tur med att kommunen inte upptäckt problemet tidigare. Det finns inget stöd för att agerandet i god tro skulle kunna leda till att kommunen måste ge upp och låta er fortsätta använda marken. Därmed är det troligtvis inte möjligt att hävda god tro i sig.

Däremot skulle en möjlighet vara att åberopa jordabalken 3:12. I denna bestämmelse står att om byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnats eller blir obrukbar. Detta gäller dock inte om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårdslöshet, och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt förvärv. Om jordabalken 3:12 skulle vara tillämplig kan anläggningen tills vidare vara kvar mot att ersättning betalas till kommunen.

Jag rekommenderar dig därför att i första hand höra av dig till kommunen och framföra att poolen kan vara kvar mot betalning enligt jordabalken 3:12. Skulle kommunen inte gå med på detta kan ni väcka talan i tingsrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (491)
2020-07-10 Fast egendom
2020-07-09 Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?
2020-07-01 Vad händer med en nyttjanderätt vid fastighetens övergång?
2020-06-30 Får en granne såga ned träd eller buskar på min tomt?

Alla besvarade frågor (81857)