Polisens skyldighet att underrätta frihetsberövades närstående

FRÅGA
Vilken instans har skyldighet att verkställa Rättegångsbalkens 24 kap 21 a § "När någon har frihetsberövats genom gripande enligt 7 § första stycket, genom överlämnande till en polisman enligt 7 § andra stycket och då inte har frigivits, genom anhållande eller genom häktning enligt 17 §, ska någon av den frihetsberövades närmaste anhöriga eller någon annan person som står den frihetsberövade särskilt nära underrättas om frihetsberövandet så snart det kan ske utan men för utredningen.Om den frihetsberövade motsätter sig att någon underrättas om frihetsberövandet, får underrättelse lämnas bara om det finns synnerliga skäl.Underrättelse behöver inte lämnas om frihetsberövandet har upphört. Lag (2008:67)" ?
SVAR

Hej,

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som har en skyldighet att ta kontakt med den frihetsberövades anhöriga och kommer därför i mitt fortsatta svar att utgå från denna tolkning.

Av förarbetena till lagen framgår att det är polisen eller den frihetsberövade som ska underrätta närstående om vad som har inträffat, men att det är polisen som avgör vem av dem som ska göra det. Avgörandet av detta sker mot bakgrund av utredningsläget, vilket innebär att polisen avgör huruvida de anser att det är lämpligt att den frihetsberövade själv tar kontakt med en närstående, detta med tanke på hur utredningen kan komma att påverkas av en sådan kontakt.

En frihetsberövad behöver inte begära att en underrättelse ska lämnas, utan detta är något som den ansvarige tjänstemannen vid polisen på eget initiativ ska fråga den frihetsberövade om. Enligt förarbetena är det även tillräckligt att en enda närstående underrättas för att lagrummet ska anses ha iakttagits.

Om den frihetsberövade däremot inte vill att en närstående ska underrättas ska polisen respektera detta om inte synnerliga skäl till underrättelse föreligger. Synnerliga skäl kan bland annat vara om den frihetsberövade är underårig eller om han eller hon har en allvarlig psykisk störning.

Slutligen anger det lagrum som du har citerat ett undantag från när underrättelse behöver lämnas och det är om frihetsberövande har upphört när underrättelsen väl kan lämnas och vid en sådan situation blir svaret på din fråga att ingen är skyldig att underrätta den frihetsberövades närstående.

Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (188)
2020-06-30 Urinprov vid misstänkt narkotikabrott
2020-06-28 Fri från häktet i väntan på dom
2020-06-26 Vad får jag i ersättning om jag har suttit oskyldigt häktad i 77 dagar?
2020-06-23 Fråga om ordningsvakts rätt till fysiskt våld

Alla besvarade frågor (81688)