Polisen har upplysningsskyldighet om misstankegraden "skälig misstanke"

2020-09-13 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Det finns en video som cirkulerar på nätet där en man med största sannolikhet blir utsatt för rasprofilering på ett tåg. Han ombeds av polis att visa leg och han visar då sitt leg, sedan säger polisen åt honom att stiga av tåget. Han svarar då nej, och undrar varför. Om och om frågar han i denna video vad anledningen är till att han ska stiga av tåget och polisen ger ingen anledning, utom möjligtvis att de säger att de ska visitera honom. Jag har börjat googla runt och sett att ni tidigare skrivit att visitering enbart får ske om en person är skäligen misstänkt för något - vilket denna man inte verkar vara. Men jag undrar nu, måste polisen säga att man är misstänkt för något om man frågar? Om en polis kräver leg eller att få visitera mig eller en medmänniska - måste de då säga att man är misstänkt för lagbrott och för vad man är misstänkt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kroppsvisitation är en tvångsåtgärd

För det första är det viktigt att komma ihåg att kroppsvisitation är en tvångsåtgärd, alltså hör det till de mest ingripande åtgärderna staten kan vidta mot enskilda personer. Det innebär ett intrång i den personliga integriteten och ska endast göras om det finns lagstöd för det (legalitetsprincipen), om det finns ett legitimt ändamål med åtgärden (ändamålsprincipen), om det finns behov av att vidta åtgärden (behovsprincipen) och om det är proportionerligt i förhållande till vad som står att vinna med åtgärden (proportionalitetsprincipen).

Skälig misstanke

I rättegångsbalken (RB) 28 kap. 11 § framgår det i vilka fall det är tillåtet att kroppsvisitera en person och precis som du skriver föreligger ett krav på att personen i fråga "skäligen kan misstänkas" för brottet. Detta är ett relativt högt beviskrav som förenklat innebär att det ska vara mer sannolikt att personen har begått brottet än att denne inte har begått det, man brukar tala om att det ska föreligga minst 51% sannolikhet.

Mer konkret har JO uttalat att kravet på skälig misstanke innebär att det ska finnas "konkreta, objektiva, underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den gärning som misstanken avser" (JO 1992/93 s 204). Det handlar alltså om en individualiserad misstanke.

Måste polisen informera om att personen är skäligen misstänkt?

Sekunden man betraktas som skäligen misstänkt omfattas man av en rad rättigheter, en av dessa rättigheter är att bli underrättad om att man är skäligen misstänkt för ett brott (23 kap. 18 RB). Detta grundar sig på den mänskliga rättigheten om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp som är grundlagsstadgad i 2 kap. 6 § regeringsformen. Om man blir tvingad till en åtgärd som kränker denna rättighet ska man alltså veta varför det sker, d.v.s. att man är skäligen misstänkt och att det därmed är berättigat med en integritetskränkning av detta slag.

Videon som cirkulerar på nätet

Om man anser sig har blivit felaktigt behandlad av en polis är det bästa man kan göra att anmäla detta till JO, här. JO's uppgift är att skydda enskilda mot övergrepp av andra myndigheter.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Vänliga hälsningar,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1150)
2021-04-22 Krävs läkarintyg när ombudet blivit sjuk och inte kan inställa sig vid huvudförhandling? Vem betalar vittneskostnaderna vid inställd huvudförhandling?
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.

Alla besvarade frågor (91439)