FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning27/11/2019

Polis beslagtog mobil och dator - vad gäller?

Hej. Hos min vuxne son stormade polisen in häromdagen med som de sa husrannsakan. Inget dokument om detta visades. De tog med honom till förhör o tog mobiler o dator.

Han fick gå efter förhör. De behöll mobiler o dator. Enligt min son har en tjej anmält honom för köp av sexbilder.

Min son är alldeles för snäll och har mycket svåra läs o skrivsvårigheter.

Tjejen hade bett om att få låna pengar men betalade med nakenbilder istället och vill nu ha skadestånd.

Min son är väldigt beroende av sina mobiler o dator som läs o skrivhjälp. Hur får han snabbt tillbaka dessa.

Kan jag få reda på vad exakt han är misstänkt för, själv har han svårt att förstå vad de menar i sina ord eftersom dyslexin även försvårar ordförståelse.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar inte utreda huruvida din son skulle vara skyldig eller inte och således inte heller risken för att han döms för brott. Detta eftersom jag inte uppfattar det som din fråga och för att jag inte har tillräcklig information för att avgöra det. Jag kommer därför att lägga vikt på beslaget, husrannsakan och er möjlighet till insyn i utredningen.

Husrannsakan

Det verkar inte som att det råder särskilt stora frågetecken angående husrannsakan. Däremot nämner du att polisen inte hade något dokument till stöd för husrannsakan.

Som svar på det kan jag meddela att det inte uppställs något krav på dokument för en husrannsakan.

Beslaget av mobil av dator

Egendom får tas i beslag när egendomen kan antas ha skälig betydelse för utredning av brott enligt 27 kap 1 § rättegångsbalken (RB).

När beslut om beslag övervägs ska en avvägning mellan intresset för att utreda brottet och den enskildes intressen göras. Detta tar sig i uttryck genom den s.k. proportionalitetsprincipen som följer av 27 kap. 1 § tredje stycket RB. Där står att beslag bara får ske om skälen för beslaget uppväger det intrång och de men som den misstänkte lider med anledning av beslaget.

Beslutsfattarens ska i varje enskilt fall pröva om arten, styrkan, räckvidden och varaktigheten står i rimlig proportion till det önskade målet (dvs att utreda brott).

Rent allmänt uppväger ofta intresset att utreda brott den enskildes intressen, särskilt när egendomen tillhör den misstänkte och haft betydelse för att utföra brottet.

Justitieombudsmannen har i flertalet fall prövat om det funnits tillräckliga skäl för beslag. Exempelvis gjordes en husrannsakan mot flertalet företag och privatpersoner med anledning av "the piratebay-målet". Det resulterade till att 186 datorservrar som tillhörde företag och privatpersoner som helt saknade koppling till "the piratebay" togs i beslag. Det medförde att företagen berövades datorstödet för sin verksamhet.

Justitieombudsmannen fann att det ändå förelåg skäl för beslaget.

Det råder därför ganska stort utrymme för att beslag får göras.

Så fort det inte längre finns skäl ska dock beslaget upphävas (27 kap. 8 §).

Begäran om att rätten ska pröva beslaget

Den som är drabbad av ett beslag kan begära att en domstol ska pröva om det finns skäl för beslaget enligt 27 kap 6 § RB. Domstolen gör då sådan avvägning ska ha gjorts av den första beslutsfattaren. Finner domstolen att skäl för beslag saknas kommer beslutet att hävas. Fastställs beslutet ska domstolen sätta ut tid inom vilket åtal senast ska väckas.

Det är inte helt självklart att ett sådant förfarande i domstol skulle medföra att egendomen lämnas tillbaka snabbare. Upplever ni dock att det saknas skäl för beslag med anledning av att det är en för ingripande åtgärd så bör ni överväga att föra sådan talan.

Rätten att bli underrättad om brottsmisstanke

När någon anses vara skäligen misstänkt för ett brott ska denna underrättas om misstanken enligt 23 kap. 18 § första stycket första punkten RB. Det kan därför ske under förundersökningen.

Förhörsledaren bör så detaljerat som möjligt med hänsyn till hur långt man kommit i utredningen beskriva den brottsliga gärningen samt ange vad slags brott det är fråga om.

Således är det först vid detta tillfälle man får reda på vilket brott utredningen avser. Vid ett senare skede, när utredningen är klar ska den misstänkte slutdelges och när åtal väcks får den tilltalade veta exakt vilket eller vilka brott som åklagaren yrkar ansvar för.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Hittade du inte det du sökte?