Plikt att visa aktsamhet och omsorg om kunder

2015-12-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Att visa aktsamhet och omsorg om kund. Vad innebär det?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Innebörden av ”aktsamhet och omsorg” varierar markant beroende på kontext. Utan mer ingående kunskap om det sammanhang i vilket kunder skall visas aktsamhet och omsorg kan inget definitivt svar ges. Skrivningen förefaller dock hämtad från arbetsrätten, varför den kan förtydligas något.


Inom arbetsrätten är arbetstagares lojalitetsplikt av central betydelse. Arbetsgivaren har en (numera påtagligt inskränkt och ofta illusorisk) rätt att leda arbetet, mot vilken korresponderar en plikt för arbetstagaren att följa instruktioner och i övrigt agera i arbetsgivarens intresse. I denna skyldighet ingår att värna arbetsgivarens verksamhet, vilket bland annat kan inbegripa (aktiv) kundvård. En arbetstagare som kommer i kontakt med kunder bör därvid alltid agera i arbetsgivarens intresse och får således inte baktala vederbörande eller på annat sätt försämra kundrelationen.


Att visa aktsamhet och omsorg och kunder kan således översättas till att i arbetsgivarens intresse värna dennes kundrelationer. Andra tolkningar är dock möjliga i andra kontexter, varför det skrivna ej bör betraktas som någon form av absolut sanning.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll