Placering på anstalt - ungdom

2020-08-17 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
En ungdom till mig ska placeras på anstalt. Personalen på häktet säger att de inte vet om han blir placerad på ungdomsavdelning. Vilka är hans rättigheter? Han.kan inte heller gå klart gymnasiet på anstalt.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Sitter man som intagen på anstalt regleras ens "vistelse" av fängelselagen, och det är också den lagen jag kommer utgå ifrån när jag besvarar din fråga.

Allmänt om anstalt

Inledningsvis kan det vara bra att känna till att grunderna för arbetet med de intagna på anstalt ska utformas så att varje intagen bemöts med respekt för sitt människovärde (1 kap. 4 § fängelselagen).

Kriminalvården, den myndighet som sköter anstalterna, ska också utforma anstalts-verksamheten så att man hjälper den intagnes anpassning i samhället. Man arbetar också med att motverka att den intagne får skadliga följder av att vara frihetsberövad. Detta gör man genom att i den utsträckning det går och finns möjlighet ha verksamheter som förbereder den intagne på tillvaron utanför anstalten. Kriminalvården. gör också en "plan" för den intagne när den kommer till anstalten. Där går man igenom vilka behov och vårdåtgärder man tror är lämpliga, och den intagne får också möjlighet att själv vara involverad i utformningen av planen (1 kap. 5 § fängelselagen).

Placering på anstalt

Hur man avgör vilken anstalt en intagen ska placeras på beror på en mängd olika faktorer. Det kan delvis bero på vad för brott den intagne har begått, och/eller hur långt straffet är. Men ålder, behov av sysselsättning och vård är andra faktorer som kan spela in. Då du inte nämner något om detta kommer jag därför bara kunna ge generella svar kring hur man väljer placering på anstalt.

En intagen ska placeras så att hen inte utsätts för mer övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt i relation till upprätthållandet av säkerheten. Man tar också hänsyn till den intagnes behov av sysselsättning och omvårdnad i den mån det är möjligt (2 kap. 1 § fängelselagen). Intagna får dock inte placeras så att de vistas med någon av motsatt kön (2 kap. 2 § fängelselagen).

Om ungdomen du känner är under 18 år får hen inte placeras med andra personer som är över 18 år, om det inte är för hens bästa (2 kap. 3 § fängelselagen).

Anser man att det finns risk för att den intagna rymmer eller fritas, eller fortsätter att ägna sig åt brottslig verksamhet kan den intagna placeras en s.k. säkerhetsavdelning. Där är det hög grad av övervakning och kontroll, och blir man placerad på en sådan avdelning ska det beslutet omprövas minst en gång i månaden (2 kap. 4 § fängelselagen).

Gå i skolan på anstalt

En intagen ska ges möjlighet till sysselsättning. Sysselsättningen kan bestå av arbete, t.ex. inom tvätt, verkstad, plåtindustri och liknande arbetsuppgifter. Men det kan även vara brott- och missbruksrelaterad verksamhet eller utbildning (3 kap. 1 § fängelselagen). Väljer man att sysselsätta sig med utbildning kan man antingen om man inte gått klart skolan läsa så att man blir färdig, men man kan också lära sig ett yrke eller läsa på högskola.

Som sagt, detta är mycket generella svar men jag hoppas att de varit till någon nytta. Du är alltid välkommen att återkomma med nya frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?