Påverkas pågående skuldsanering av ett arv?

2016-11-07 i Skuldsanering
FRÅGA
Kan min far skriva ett överlåtelseförbehåll på min del av ett arv?Jag har 2 syskon. Jag själv har en skuldsanering och jag vill få behålla så mycket som möjligt om han går bort.
SVAR

Regler om skuldsanering finns reglerat i skuldsaneringslagen (SkuldsL), se här.

Vidare finns regler om eventuella förbehållsbelopp främst i utsökningsbalken (UB) kap 5 och kap 7.

Skuldsanering
Vid en skuldsanering bestäms vilka fordringar som ska ingå och en betalningsplan upprättas där det framgår när och hur den återstående skulden ska betalas tillbaka, SkuldsL 29 § st. 1.

Här ingår som utgångspunkt all gäldenärens (den som fått skuldsanering beviljad) samtliga tillgångar och inkomster med avdrag för visst belopp som ska motsvara gäldenärens och dennes familjs försörjning, SkuldsL 33 §. Viss ledning kan tas från UB 7:5 för hur stort förbehållsbeloppet kan bli. Här beror det bl.a. på om gäldenären bor ensam eller med annan och om hen har barn att försörja. Vidare tar man hänsyn till gäldenärens inkomst och levnadskostnader (bostad och mat m.m.).

Arv under skuldsanering
I det fall som din far går bort under tiden som skuldsaneringen pågår och arvet tilldelas dig kommer arvet att utgöra en förmögenhetstillgång. Om arvet innebär att dina ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras riskerar du att skuldsaneringen omprövas. Vid en omprövning kan beslut fattas om att du i och med arvet har en större betalningsförmåga än tidigare och att skuldsaneringen därmed upphävs så att du istället behöver betala tillbaka hela skulden. Detta sker på ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av skuldsaneringen, SkuldsL 48 § p. 7.

Vad som avses med att ens ”ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras” framgår inte direkt av lagen. Enligt förarbetena till lagen talas det om en tipsvinst, men man pratar även om en inkomstökning som är av extraordinär karaktär. Här saknar jag omständigheter kring huruvida ditt arv skulle väsentligen påverka dina ekonomiska förhållanden eller inte. Här behöver du dock vara medveten att risken finns för en eventuell omprövning som kan leda till att skuldsaneringen upphävs och att du återigen blir betalningsskyldig för hela din skuld.

Överlåtelseförbud
Har din pappa testamenterat egendom till dig med ett överlåtelseförbud så innebär det ett förbud för dig som testamenttagare att överlåta egendomen vidare till någon annan. Överlåtelseförbudet innebär även ett förbud mot utmätning, se UB 5:5 st. 1, vilket talar för att tillgången även borde förbehållas dig under skuldsaneringen. Dock är rättsläget något oklart i denna fråga med tanke på bestämmelsen i skuldsaneringslagen 48 § p.7.

Råd
Här råder jag dig till att låta din far testamentera egendom till dig med ett överlåtelseförbud för att du på så vis ska kunna hänvisa till UB 5:5 och att egendomen är förbehållen dig och inte borgenärerna vars skulder omfattas av skuldsaneringen. Risken finns dock att en borgenär ansöker om omprövning, men ett överlåtelseförbud ökar dina chanser att få behålla egendomen själv.

För vidare rådgivning går det bra att ringa in till oss på tel: 08-533 300 04. Vi har öppet mån-ons kl.10-16.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldsanering (176)
2021-01-02 Kan man köpa en bostadsrätt under en pågående skuldsanering?
2020-12-12 Får man ta emot swish under skuldsanering?
2020-11-18 Före detta sambo har begärt skuldsanering
2020-10-28 Vad kostar det att ompröva en skuldsanering?

Alla besvarade frågor (88420)