Påverkar mitt äktenskap egendomsförhållandena vid försäljningen av min lägenhet?

FRÅGA
Hej! Jag och min fru är på väg att sälja vår övernattningslägenhet (en bostadsrätt), men vi vill att vinsten på försäljningen enbart ska tillfalla mig. Min fru betalar av sin studieskuld och vill inte betala mer per år än hon i nuläget gör, vilket skulle bli fallet om vinsten räknades som vår gemensamma egendom. Jag har bott i lägenheten sedan 1993 och under en stor del av den tid jag bodde där har lägenheten till största delen ägts av min mor; den skrevs dock över på mig ett par år innan jag gifte mig med min fru år 2014. Vi undrar nu om lägenheten - och vinsten för försäljningen - räknas som min personliga egendom även efter giftermålet eller om vi bör skriva ett äktenskapsförord där vi klargör att vi vill att vinsten för försäljningen ska tillfalla mig personligen? Bör vi låta en jurist göra detta eller kan vi skriva det själva; vad bör vi i så fall tänka på? Vänliga hälsningar / Jonas och Marita
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln gällande makars inbördes egendomsförhållanden finns i äktenskapsbalkens 1 kap. 3 §, som innebär att var make råder över sin egendom och sina skulder. Det betyder att några borgenärer till din fru inte kan göra anspråk på dina tillgångar bara på grund av att ni är gifta.

Därför har det inte någon påverkan på din frus studieskuldsavbetalning om ni säljer lägenheten och placerar försäljningsvinsten på ditt konto, eftersom lägenheten tillhör dig. Din frus rätt till din egendom är med andra ord inte större än exempelvis din grannes eller gemene man på stans.

I din fråga skriver du ”även efter giftermålet”, vilket jag tolkar som att du vill behålla denna vinst även efter en eventuell skilsmässa. Vid skilsmässor gäller andra regler om makars egendom, vilka jag kortfattat kommer att redogöra för nedan.

Giftorättsgods och enskild egendom

De mer specifika reglerna om makars egendomsförhållanden hittar du i ÄktB 7 kap.

Makars sammanlagda egendom utgör som huvudregel giftorättsgods, vilket betyder att makarna vid en bodelning (vid exempelvis skilsmässa eller den ena makens bortgång) delar lika på den sammanlagda egendomsmassan, oberoende av hur egendomsförhållandena såg ut inom äktenskapet. Att den ena maken haft avsevärt större tillgångar än den andra har ingen betydelse.

Från denna regel finns undantaget att viss egendom kan vara en makes enskilda egendom. Med detta menas att denna egendom ska hållas utanför bodelningen, och inte räknas med i den sammanlagda egendomsmassan som ska delas lika mellan makarna. Hur giftorättsgods görs till enskild egendom kan ske på olika sätt.


Äktenskapsförord

Ett vanligt sätt att göra giftorättsgods till enskild egendom är att, precis som du nämner, upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet kan tecknas både innan och under ett äktenskap. Viktigt att tänka på är att det enbart är den egendom som redan tillhör maken som kan göras till dennes enskilda egendom, någon överföring av egendom kan därför inte ske genom ett äktenskapsförord.

Eftersom du står skriven som ägare av lägenheten borde det därför inte vara något problem att teckna ett avtal om att lägenheten eller vinsten från försäljningen ska vara din enskilda egendom vid en eventuell bodelning.

Det finns några formkrav för att detta avtal ska vara giltigt.

Avtalet måste tecknas skriftligt, undertecknas av båda makarna och lämnas in till Skatteverket. Det gäller sedan från den dagen ni lämnat in det. Det kan sedan upphävas genom att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord där ni gör enskild egendom till giftorättsgods igen. (se ÄktB 7 kap. 3 §)

Viktigt att tänka på vad gäller innehållet i avtalet är att vinsten från lägenhetsförsäljningen också är enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 § punkt 6. Avkastningen från sådan enskild egendom är däremot inte enskild egendom, om det inte avtalats i äktenskapsförordet, se ÄktB 7 kap. 2 § andra stycket.

Ett exempel på där detta kan få betydelse är ifall du köper aktier för försäljningsvinsten. Avkastningen från dessa aktier är då, ifall inget annat avtalats, giftorättsgods medan aktierna fortfarande är enskild egendom. Detsamma gäller ränteförtjänster av kapital på banken.

Vill ni ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord så erbjuder Lawline en smidig och prisvärd avtalstjänst: http://www.lawline.se/avtal/aktenskapsforord

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1267)
2021-09-22 När kan jag senast skicka in ett äktenskapsord för registrering?
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?

Alla besvarade frågor (95852)