Påverkar mina skulder min möjlighet att få rättshjälp?

2019-11-04 i Rättshjälp
FRÅGA
Hej!Kan jag bli beviljad rättshjälp av staten för att betala jurist/rättegångskostnader om jag har årsinkomst som överstiger 300000kr? Men i verkligheten lever jag på existensminimum då jag har skulder hos KFM och sitter på löneutmätningen.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller rättshjälp vilket regleras i rättshjälpslagen. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Du nämner inte med vad för slags angelägenheter du behöver rättshjälp med men mitt svar utgår från att det är tvist i domstol.

Det finns vissa villkor för att bli beviljad rättshjälp. Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kr (6 § rättshjälpslagen). Det som avses med ekonomiskt underlag är den rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållningsskyldighet för barn, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning. Har den rättssökande skulder ska den beräknade årsinkomsten jämkas genom att skäligt belopp dras ifrån (38 § rättshjälpslagen). Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Rättshjälp får inte beviljas i sådana angelägenheter där hjälp genom offentlig försvarare eller offentligt biträde kan komma i fråga (7 § rättshjälpslagen). Vidare får rättshjälp endast beviljas om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna (8 § rättshjälpslagen).

Det finns vissa begränsningar kring när en person kan beviljas rättshjälp men det framgår inte något av din fråga om så skulle kunna vara fallet för dig. Begränsningarna framgår av 9-12 §§ rättshjälpslagen.

Den förlorande parten vid en tvist i domstol, får stå för motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Rättshjälp omfattar inte motpartens omkostnader. Vad som omfattas av rättshjälp framgår av 15 § och framåt i rättshjälpslagen. Bland annat har den som beviljas rättshjälp möjlighet att få kostnaderna för rättshjälpsbiträde (jurist/advokat). Staten betalar då som regel ersättning för rättshjälpsbiträdet med högst 100 timmar (15 § rättshjälpslagen).

Sammanfattningsvis talar mycket för att dina skuldförhållanden gör att ditt ekonomiska underlag jämkas så att du ha kan ha rätt till rättshjälp och på så vis få ett juridiskt ombud som företräder dig och för din talan i tvisten. Vad gäller rättegångskostnader, riskerar du att få stå för motpartens rättegångskostnader om du förlorar tvisten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (66)
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp
2020-06-30 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2020-06-30 När kan man beviljas rättshjälp och/eller rättsskydd?

Alla besvarade frågor (82613)