FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård27/04/2019

Patientskadeersättning

Hej gick i genom en huvudoperation och fick en nervskada som går till tungan med mycket lidande och permanent har jag rätt till ersättning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Patientskadelagen (PSkL). Lagen hittar du här.

Ersättning patientskada

Ersättning vid patientskada regleras i PSkL. Lagen gäller endast i samband med skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige (3 § PSkL), så för att ersättning ska kunna bli aktuellt måste operationen ha skett i Sverige. Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt (6 § 1 p. PSkL). Då du fick nervskadan efter huvudoperationen torde det föreligga övervägande sannolikhet att skadan är orsakad av operationen. Det ställs dock krav på att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av den operationen som valdes eller genom ett helt annat förfarande som hade varit mindre riskfyllt. Denna bedömning ska göras utifrån en standard motsvarande den handlingsnorm som gäller för en erfaren specialist eller annan yrkesutövare inom området (6 § 2 st. PSkL).

Undantag från ersättning

Patientskadeersättning lämnas inte om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet (7 § 1 p. PSkL). Detta betyder alltså att om vårdbehovet var så akut att operationen gjordes utan att vårdgivaren hade chans att vidta normala förberedelser eller att vårdgivaren medvetet var tvungen att ta stora risker i syfte att förebygga en allvarlig utveckling av patientens sjuktillstånd, förloras rätten till patientskadeersättning.

Patientförsäkring och försäkringsgivare

Varje vårdgivare har skyldighet till att ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av PSkL (12 § PSkL). Patientskadeersättning utges av försäkringsgivaren (13 § PSkL). Det är alltså försäkringsgivaren som ska genomföra skaderegleringen och (om förutsättningarna för ersättning uppfylls) betala ut ersättningen till dig. Saknas patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen enligt 15 § solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats, om en patientförsäkring hade funnits. Föreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna (14 § PSkL).

Hur gå till väga?

Jag rekommenderar dig att vända dig till vårdgivarens försäkringsbolag och anmäla skadan. Om din vårdgivare, trots skyldighet, saknar patientförsäkring bör du kunna vända dig till patientförsäkringsföreningen och anmäla skadan. Till sist vill jag också nämna att trots att patientskadeersättning kan lämnas enligt denna lag får du som skadelidande i stället kräva skadestånd enligt skadeståndslagen (18 § PSkL). Du måste också anmäla din skada inom 10 år från tidpunkten då skadan orsakades, annars förlorar du din rätt till ersättning (23 § PSkL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?