Patientskadeersättning

FRÅGA
Åkte in till akuten för magbesvär. Läkaren undersökte magen. Lyssnade på mina lungor. Diagnosen jag fick var lunginflammation. Skicka hem mig med penicillin. Tog kontakt med vårdcentralen o dom hitta fel i buken. Har nu fått diagnos muskelknutor i livmodern. Som dom ska operera bort på mig. Vill anmäla honom för fel diagnos. Vill också ha ersättning. Hälsning Maria
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Inspektionen för vård och omsosrg (IVO) ansvarar för tillsynen över hälso- och sjukvården. Deras rekommendation är att man först vänder sig till den avdelning eller mottagning man fick behandlingen. De har en skyldighet att utreda händelser som har medfört eller har kunnat medföra att en vårdskada inträffat och ska vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att det sker igen. Detta framgår av 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen. Med vårdskada avses, enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

Enligt 3 kap. 8 § patientsäkerhetslagen har vårdgivaren en skyldighet att informera en patient som drabbats av en vårdskada:

1. att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,

2. vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,

3. möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 10 §,

4. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt

5. patientnämndernas verksamhet.

Det ovan nämnda innebär att Du har möjlighet att klaga till IVO enligt 7 kap. 10 § patientsäkerhetslagen och begära ersättning enligt 6 § patientskadelagen. Skadeanmälan kan göras till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) som fattar beslut om ersättning ska betalas eller inte. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ger kostnadsfri hjälp med hur man ska gå tillväga med sina problem och frågor rörande hälso- och sjukvård. De kan Du vända Dig till för rådgivning.

Hoppas svaret var till Din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93178)