Patients samtycke till behandling

FRÅGA
Det gäller ett medicintekniskt hjälpmedel som används på patienten och endast tillför att en abstrakt risk för vårdpersonal undanröjs.Personalen vill att det används med hänvisning till Arbetsmiljölagen.Patienten (vuxen och normalbegåvad) är inte deras arbetsgivare och säger nej till hjälpmedlet.Vad gäller juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk grundlag är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, se 2:6 regeringsformen. Med kroppsligt ingrepp avses även läkarundersökningar, smärre ingrepp som vaccinering och blodprovstagning samt liknande företeelser som brukar betecknas med ordet kroppsbesiktning. Skyddet mot kroppsligt ingrepp får endast begränsas genom lag och begränsningar får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Detta innebär att hälso- och sjukvård inte får ges mot någons vilja, dvs. med tvång, om detta inte särskilt framgår av lag.

Det framgår även av 4:2 patientlagen samt indirekt av hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen att hälso- och sjukvårdsåtgärder inte får vidtas utan patientens samtycke såvida det inte är reglerat i lag (eg. vissa former av tvångsvård). I förarbetena till hälso- och sjukvårdslagen går att utläsa att patienten i princip har en obegränsad rätt att avstå från behandling.

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter på hälso- och sjukvårdsområdet. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter krävs lagstöd för att vissa typer av hjälpmedel ska få användas mot patientens vilja. Det framgår inte av frågan vilken typ av hjälpmedel det rör sig om, vilket försvårar en noggrannare bedömning. Om du är tveksam kan du kontakta Socialstyrelsen med mer detaljer för att få en exakt bedömning.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (278)
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?

Alla besvarade frågor (93179)