FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård29/04/2019

Patientens rättigheter inom hälso- och sjukvården

Hej

Jag blev av med mitt körkort A BE + moped 50 km/timme för fyra år sedan.

Orsaken till det var en mindre inflammation i frontalloben förskjuten åt höger sida.

Det finns en mycket bra och snabb behandling för detta och det är med kortison i tablettform.

Vet det mycket väl för detta är inte första gången det händer mig utan det hände min när jag var 25 år gammal och har nu fyllt 41. Läkarna här i staden vägrar att skriva ut kortison åt mig fastän det är vad jag behöver för att snabbt läka ihop igen.

Vad gör man åt detta? För jag vill så gärna ha mitt mycket värdefulla körkort tillbaka igen

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att veta din rättigheter som patient inom hälso- och sjukvården så är Patientlagen (cit. PL) väldigt bra att vända sig till. Lagen innehåller mycket bra och tydlig information om vilka rättigheter du som patient har.

Grundprinciper för vården och patientens rättigheter

Svenska vården bygger på frivillighet. Som huvudregel får inga åtgärder vidtas utan patientens samtycke, med undantag för akuta situationer. En viktig del i den svenska vården är dessutom patientens rätt till information, se PL 3 kap. 1§. Som patient ska få man information bland annat om sitt hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning, vård och behandling. En sista viktig princip är delaktighet och kravet på att vården, samt behandlingen, så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten, se PL 5 kap. 1§. Patientens rätt till samråd får dock inte tolkas så att patienten bestämmer innehållet och omfattningen av vården. Som patient har man ingen rätt att själv kräva vissa tjänster eller behandling.

Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, se PL 1 kap. 7§ och Patientsäkerhetslagen 6 kap. 1§. När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet så ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat, se PL 7 kap. 1§. Du bör alltså ha rätt att välja en kortisonbehandling såvida kostnaderna är rimliga och att det är i enlighet med vetenskap att behandla din sjukdom/skada med kortison.

Om man har en livshotande eller har en särskilt allvarlig sjukdom/skada så har man även möjlighet att kräva en ny medicinsk bedömning, en s. k. second opinion, se PL 8§ 1 st. Men då krävs alltså att skadan är väldigt allvarlig.

Patientens valfrihet

Vidare ska primärvården organiseras så att varje person kan välja vilken vårdcentral eller motsvarande enhet som man vill tillhöra i det landsting man är bosatt, se PL 9 kap. 1§. Den enskilde har även rätt att välja fast läkarkontakt i primärvården, se Hälso- och sjukvårdslagen 7 kap. 3§. I förarbetena till lagen står det

"att denne läkare skall svara för att patienten undersöks, om möjligt ställa diagnos och se till att patienten får den medicinska vård som hans eller hennes tillstånd fordrar eller att andra relevanta åtgärder vidtas. ... Läkaren skall också informera patienten om hans eller hennes hälsotillstånd och om de behandlings-möjligheter som finns tillgängliga och vilken av dessa som ur medicinsk synpunkt bedöms vara bäst lämpad för patienten. Det är en viktig uppgift för läkaren att se till att patienten får en reell möjlighet att samråda om och påverka vården och behandlingen ... Inte minst viktigt är det att patienten kan välja en annan läkare än den som först valts om patienten så skulle önska"

Även om du inte kan kräva en viss behandling, som läkaren inte anser passar för sjukdomstillståndet, så har du alltså möjligheten att byta vårdcentral eller byta fast läkarkontakt om du har en sådan.

Sammanfattning

Om din skada är tillräckligt allvarlig, vilket jag har svårt att besvara, så skulle du kunna ha rätt till en second opinion. Ett annat alternativ kan vara att byta fast läkarkontakt eller vårdcentral, vilket du kanske redan prövat, och på så sätt komma i kontakt med nya läkare som eventuellt gör en annan bedömning.

Om inget av dessa alternativ är aktuella för dig så är mitt råd att du vänder dig till patientnämnden i ditt landsting eller region. Det kostar ingenting och de kan erbjuda stöd i samband med att du har synpunkter eller vill klaga på vården. Patientnämnder finns i alla landsting/regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan du också få information om dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på landstingets eller regionens webbsida.

Hoppas du fått svar på din fråga och att du tillfrisknar snart!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?