Passivitet och avtalsvillkor vid konsumenttjänst

2016-11-16 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej lämnade in bilen på verkstad utan att prata om priset. Jag skickade ett sms att han skulle kontakta mig om priset översteg 1500kr. När bilen hämtades ville han ha 2000kr. Han ville givetvis ha det kontant, fick ett bankgiroNr att sätta in pengar på. Vid eftertanke om SMSet satte jag in 1500kr iom att han inte kontaktat mig om 500 kr extra. Har dem rätt att överstiga så många % utan att underrätta mig? Inga saker i bilen har bytts ut. Bilen är privatägd.
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du lämnade in bilen på verkstaden får det anses som att ni ingick ett avtal. Eftersom ni inte pratade om priset finns det inget bindande villkor som anger vad du ska betala. Huvudregeln blir därför att du som konsument ska betala vad som är skäligt (36 § konsumenttjänstlagen) med hänsyn till tjänstens art, omfattning och omständigheterna i övrigt osv. Man gör alltså en helhetsbedömning och utfallet varierar från fall till fall. Du har inte angett vilken specifik tjänst det rör sig om eller hur omfattande den är, men rent allmänt kan det nog konstateras att priset i sig om 2 000 kronor för arbeten på bilar inte är oskäligt och i enlighet med 36 § konsumenttjänstlagen är du som huvudregel skyldig att betala detta belopp.

Frågan blir då om ditt SMS som angav att du ville bli underrättad om priset översteg 1 500 kronor kan anses inkorporerat som ett villkor i avtalet er emellan. Eftersom det inte anges i frågan utgår jag ifrån att motparten aldrig svarade på detta SMS, och frågan blir om motparten har blivit bunden av detta villkor genom passivitet.

Huvudregeln är att passivitet inte leder till avtalsbundenhet. Så kallad ''negativ avtalsbindning'', där en part helt utan föregående förhandling eller liknande skickar ett erbjudande med tillägget att man anses ha accepterat om man inte hör av sig, är utan verkan rent avtalsrättsligt.

Det finns emellertid en regel, kallad dolus-regeln, som anger att om en part (i detta fall bilverkstaden) förstår att motparten (du) svävar i villfarelse och tror att passiviteten är ett godkännande om det ifrågavarande villkoret (priset), så får denna parten stå sitt kast och ''bära risken'' för att denne underlåtit att reklamera och meddela att han/hon inte godkänner villkoret. Enligt detta synsätt blir alltså bilverkstaden bunden vid din uppfattning, eftersom ingen reklamation eller protest om prisvillkoret skedde, om han/hon insåg att du ansåg passiviteten som ett godkännande. Det viktiga är alltså att bilverkstaden måste ha insett din uppfattning, vilket av förklarliga skäl är oerhört svårt att bevisa, särskilt när det inte finns något skrivet avtal eller omfattande mail-/SMS-korrespondens. Det bör också sägas att dolus-regeln tillämpas med ganska stor restriktivitet och huvudregeln är fortfarande att bundenhet inte uppkommer av passivitet. Rättsläget på denna front är således oklart och det går tyvärr inte att ge något tydligt och säkert svar.

Mitt råd är att, med tanke på att du redan betalat, stå på dig och med hänvisning till SMS:et bestämt hävda att du uttryckligen angav att du skulle bli kontaktad om priset översteg 1 500 kronor. Eftersom det rör sig om relativt små belopp (och prisskillnaden dessutom bara är 500 kronor) kommer bilverkstaden (troligtvis) aldrig driva detta vidare och då förefaller det ganska sannolikt att verkstaden, om än motvillig, till slut kommer acceptera betalningen på 1 500 kronor.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (312)
2021-01-27 Bundenhet vid köp av fast egendom
2020-12-31 Är jag bunden av mitt anbud, trots att jag får ett bättre erbjudande av någon annan?
2020-12-30 Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?
2020-12-24 Avtalsbundenhet, vad gäller?

Alla besvarade frågor (88513)