Parasitsmitta hos köpt kattunge

2015-11-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Vi köpte en ras-kattunge för 9000 kr den 7 oktober. Direkt när hon kom till oss var hon lös i magen och jag frågade uppfödaren om hon varit det även hos henne. Nej, det hade hon inte. De menade att det var stress osv. och det tänkte vi också. Så vi lät det gå ett par dagar/veckor men hon blev inte bättre. Vi började sen ge henne lite skonkost för att se om det hjälpte och det gjorde det inte. Vi gick till veterinär 18 november och lät veterinären undersöka henne och avföringsprov skickades. Igår 25 november fick vi besked, kattungen har minst Giardia. Vi inväntar även svar angående salmonella samt ett annat bakterieprov. Kan vi hävda konsumentköplagen och få alla våra omkostnader ersatta av uppfödaren och ev. häva köpet/få alla pengar tillbaka plus då utläggen för veterinärvård och provtagning? Vi har en annan katt sen innan och även denna katt har antagligen blivit smittad enligt veterinären. (denna andra katt blev också lös i magen en eller två veckor efter att den nya katten kommit) Hur går vi tillväga rent praktiskt så att ett krav / en hävning mot uppfödaren blir korrekt?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att det rör sig om en säljare som bedriver uppfödning inom ramen för näringsverksamhet och att kattungen var avsedd som sällskapskatt för er som privatpersoner. Eftersom ni i egenskap av konsumenter har köpt en katt av en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig, vilket framgår av Konsumentköplag (1990:932) 1 § första stycket.

Eftersom kattungen lider av åtminstone giardia, en form av parasitsmitta, så kan den inte anses vara ägnad för det allmänna ändamålet att vara en sällskapskatt. Det kan också argumenteras för att den avviker från vad ni med fog kunde förutsätta, varvid kattungen ska anses som felaktig (Konsumentköplag 16 § andra stycket, punkt 1, och tredje stycket, punkt 1 och 4). Det finns dessutom ingen undersökningsplikt från er sida i er egenskap av köpare uppställd i konsumentköplagen. Det ska dock noteras att om sjukdomen hos kattungen var så synlig att ni uppenbarligen inte hade kunnat undgå att lägga märke till denna vid en undersökning i samband med köpetillfället så anses ni inte kunna åberopa sjukdomen som ett fel i enlighet med vad ni med fog hade kunnat förutsätta (jämför domen i NJA 2015 s. 233). Eftersom en katt dock kan vara lös i magen av flera anledningar, bland annat stress, så kan det inte anses som att ni uppenbart borde ha upptäckt sjukdomen vid köpetillfället, även om symptom hade varit synliga vid detta tillfälle. Med andra ord så kan ni åberopa felet.

Frågan är dock om felet är relevant, det vill säga om sjukdomen fanns vid avlämningstillfället. För att uppfödaren ska bli ansvarig för felet så måste sjukdomen ha funnits senast vid denna tidpunkt (Konsumentköplag 20 § första stycket). Som utgångspunkt har ni bevisbördan för detta, men eftersom sjukdomen visade sig mindre än sex månader efter avlämningstillfället den 7 oktober så presumeras felet ha funnits vid denna tidpunkt. Det är med andra uppfödaren som har att bevisa att kattungen inte led av sjukdomen vid avlämningstillfället för att undgå ansvar (Konsumentköplag 20 a § första stycket).

Eftersom ni kan åberopa ett relevant fel så är första steget att göra en reklamation hos uppfödaren genom meddelande om felet inom skälig tid. Det finns inga krav på att ni redan i reklamationen specificerar vilka påföljder som ni vill göra gällande, men däremot att ni ska beskriva kattungens sjukdom. Om ni lämnar meddelande inom två månader från den tidpunkt då ni borde ha märkt felet, tidigast den 7 oktober då ni märkte av kattungens symptom, så kommer ni alltid anses ha reklamerat inom skälig tid (Konsumentköplag 23 § första stycket).

Eftersom kattungen är felaktig så kan ni kräva ersättning för vad det kostar att åtgärda sjukdomen hos veterinären (Konsumentköplag 22 § första stycket, och 28 § andra stycket). Ni kan även alternativt kräva hävning av köpet, om avhjälpande eller omleverans inte kommer ifråga eller inte görs inom skälig tid efter reklamationen eller utan väsentlig olägenhet för er och om sjukdomen är av väsentlig betydelse för er (Konsumentköplag 28 § första stycket, och 29 §). Vad som är av väsentlig betydelse för er kan inte fastslås generellt, utan måste avgöras utifrån de specifika omständigheterna i ert fall. Om ni på detta sätt dock kräver en annan åtgärd än avhjälpande eller omleverans från uppfödarens sida så har denne rätt att på egen bekostnad vidta en sådan åtgärd, såvida uppfödaren efter reklamationen utan dröjsmål erbjuder sig att göra detta och avhjälpandet eller omleveransen kan göras inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för er (Konsumentköplag 27 § första stycket). Eftersom kattungen dock lider på grund av sin sjukdom så kan det argumenteras att uppfödaren inte kan åberopa att han inte har fått tillfälle att avhjälpa felet eller vidta omleverans i det fall att ni redan har låtit veterinär ta hand om kattungen. Detta kan argumenteras med hänseende till att djurets lidande kan vara en sådan omständighet som gör det oskäligt att kräva av er att avvakta uppfödarens åtgärd (Konsumentköplag 27 § andra stycket). I fråga om er andra katt så kan ni yrka på att uppfödaren också ska ersätta veterinärkostnader föranledda av den skada som har drabbat denna katt på grund av smittan hos den sålda kattungen (Konsumentköplag 30 § första stycket, och 31 §).

Om ni behöver vidare hjälp med reklamationen eller förhandlingen med uppfödaren så är ni varmt välkomna att ta kontakt med Lawlines egen juristbyrå, via radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1102)
2020-11-30 Hund med ''dolda fel''
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation

Alla besvarade frågor (86819)