Påföljder vid snatteri för unga lagöverträdare

2021-01-14 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag är 15 år och gjorde ett dumt val att snatta. Det jag snatta för var 20 kr och jag erkände att jag redan hade gjort detta en gång innan eftersom jag kände att det var det rätta. Jag vet att det blir ett SOC-möte och ett förhör. Men jag undrar vad bötern kommer ligga på. Polisen sa även att jag kommer ha en advokat under förhöret. Är det gratis eller kostar det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag för din fråga
För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB) och rättegångsbalken (nedan förkortad RB). Till detta kommer jag även använda mig av lagen om unga lagöverträdare (nedan förkortad LuL).

Barn som begår brott
Enligt svensk lag får en person som inte fyllt femton år inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § BrB). Du framhåller dock att du fyllt femton år varför du därför kan bli föremål för en rättslig påföljd så som böter. Eftersom du vidare framhåller att du erkänt brottet ringa stöld (snatteri) blir det inte aktuellt att utreda fängelse som påföljd eftersom detta inte kan bli aktuellt för det aktuella brottet med hänsyn till din ålder. Det kan däremot vara av vikt att informera dig om att personer som begår brott innan de fyllt arton år endast får dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl (30 kap. 5 § stycke 1 BrB).

Påföljd vid ringa stöld (snatteri)
Den som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld (8 kap. 1 § BrB). Är stölden med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms personen istället för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Mot bakgrund av att det du snattade var värt 20 kronor så stämmer det att du gjort dig skyldig till ringa stöld, varför böter kan komma att bli aktuellt.

Straffrabatt pga ålder
När en påföljd ska bestämmas görs en straffmätning där man tar hänsyn till straffet i det enskilda fallet. Eftersom du är under tjugoett år, ska din ålder beaktas särskilt vid straffmätningen. Det innebär att rätten får döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § stycke 1 BrB).

Dagsböter
Ringa stöld åläggs oftast med dagsböter. Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150 (25 kap. 2 § stycke 1 BrB). Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § stycke 2 BrB). Minsta bötesbelopp är 750 kronor (25 kap. 2 § stycke 3 BrB).

Det innebär alltså att det blir upp till rätten att bestämma vilket bötesbelopp du kan tänkas få för brottet. Det blir därför svårt för mig att på rak arm kunna beräkna vilket bötesbelopp som kan bli aktuellt. Att du är under tjugoett år har däremot en viss påverkan vid rättens straffmätning varför du kan dömas till lindrigare straff än vad som redan finns föreskrivet för brottet.

Straffvarning
Ytterligare en regel som kan komma att aktualiseras i ditt fall är att åklagaren kan besluta att underlåta åtal (straffvarning) eftersom du begått brottet innan du fyllt arton år (16 § stycke 1 LuL). En straffvarning får beslutas, om den unge blir föremål för antingen vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen, vård eller annan åtgärd enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller annan åtgärd som innebär att den unge får hjälp eller stöd (17 § stycke 1 LuL).

För att åklagaren ska kunna få meddela straffvarning krävs det att du begått brottet, och i regel förutsätts även ett erkännande men detta är däremot inget krav. Mot bakgrund av att du erkände med en gång eftersom du kände att det var det rätta kan det mycket möjligt bli så att åklagaren istället för böter meddelar en straffvarning. Du döms i så fall inte till någon påföljd för snatteriet. Om du däremot skulle begå ett nytt brott kan straffvarningen återkallas och åtal väckas för både det gamla brottet och det nya.

Rättsligt ombud för unga lagöverträdare
Som ung lagöverträdare har du som misstänkt under arton år rätt till juridiskt ombud, en s.k. offentlig försvarare. Du får alltså en offentlig försvarare om det inte är uppenbart att du saknar behov av en sådan. När en offentlig försvarare ska förordnas ska undersökningsledaren anmäla det hos rätten (24 § stycke 1 LuL). En offentlig försvarare får ersättning av allmänna medel vilket innebär att du inte behöver betala några kostnader.

Sammanfattning
Du har gjort dig skyldig till ringa stöld (snatteri) där påföljden är satt till dagsböter. Hur stor dagsböter det kan bli fråga om i ditt fall är upp till rätten att besluta. Vid straffmätningen ska din ålder särskilt beaktas eftersom du räknas som en ung lagöverträdare. Straffet kan därför bli lindrigare. Åklagaren skulle även kunna besluta att meddela straffvarning vilket innebär att du i så fall blir fri från påföljd (böter). Som ung lagöverträdare har du dessutom rätt till ett juridiskt ombud i form av en offentlig försvarare. En sådan försvarare bekostas av staten vilket du därför inte själv behöver bekosta.

Jag hoppas du fick svar på dina funderingar och i framtiden undanhåller dig från brottslighet. Det var bra av dig att erkänna ditt brott, vilket var ett korrekt handlande av dig. Skulle du ha ytterligare funderingar i framtiden är du välkommen att ställa en fråga på nytt. Jag önskar dig lycka till!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91095)