Påföljder vid säljarens dröjsmål med leverans av vara

2017-10-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Om ett industriföretag beställer en maskin från ett företag, och det företaget efter beställning uppger att det kommer bli dröjsmål på maskinen på ca 6 månader pga viktig personal sagt upp sig, vad har köparen då för rättigheter?Då köparen behöver maskinen för sin verksamhet borde väl företaget kunna häva köpet? Och kan man till och med ha rätt till skadestånd från säljaren?Tack på förhand, ni får gärna hänvisa till paragraferna i lagen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring möjligheterna till hävning av köp och skadestånd på grund av säljarens dröjsmål med leverans av vara.

Eftersom att din fråga utgör två delfrågor, dels hävning, dels skadestånd kommer jag även att besvara dessa var för sig.

Till att börja med regleras köp mellan två näringsidkare av köplagen (KöpL).

Huvudregeln gällande köp är att avtal ska hållas. Det finns dock undantag till detta.

Hävning

Köparen har rätt till att häva ett köp på grund av säljarens dröjsmål om:
* dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen och
* säljaren insåg eller borde ha insett denna väsentliga betydelse.
Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras efter en bedömning av typen av köp och om det av avtalet eller andra omständigheter framgår att köparen är beroende av uppfyllelse vid en viss tidpunkt. Det kan exempelvis vara om ditt företag var eller är i behov av maskinleveransen för att kunna uppfylla ett annat åtagande.
Så länge dröjsmålet beror på något på säljarens sida så har anledningen till dröjsmålet (ex. att viktig personal sagt upp sig) ingen betydelse vid bedömningen av om ditt företag får häva eller inte.
(25 § 1 stycket KöpL).

Om köpet rör en specialtillverkad vara efter köparens anvisningar och säljaren inte utan väsentlig förlust (ex. om säljaren blir tvungen att sälja varan till ett skrotpris) inte kan tillgodogöra sig varan på annat sätt får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om:
* köparens syfte med köpet är väsentligen förfelat genom säljarens dröjsmål.
Med väsentligt förfelat avtalssyfte förstås generellt att köparens nytta av varan är obefintlig eller endast obetydlig.
(26 § KöpL).

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada som han lider på grund av säljarens dröjsmål om:
* inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder,
* som ligger utanför hans kontroll,
* som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och
* vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
(27 § 1 stycket KöpL).

Som huvudregel gäller att säljaren är skadeståndsskyldig, endast om han kan visa att alla fyra ansvarsbefrielse-kraven är uppfyllda undgår han ansvar. Med andra ord har säljaren bevisbördan för att alla ansvarsbefrielse-kraven är uppfyllda.

Omständigheter som kan hänföras till säljarens anställda ligger typiskt sett inom säljarens kontroll. Sådant som härrör från säljarens egen organisation anses han kunna påverka genom ex. styrning, planering etc. Att bestämma vilka som ska anställas är ett viktigt led i organisationen av verksamheten och därför framstår det som naturligt att säljaren får bära ansvar för brister hos sina anställda. Detta är dock omdebatterat på grund av att en uppsägning kan bero på olika anledningar. En uppsägning kan bero på något som säljaren inte alls hade kunnat kontrollera, såsom att arbetstagaren hittat ett nytt arbete, något som får anses ligga inom arbetstagarens självständiga handlande.

Även om hindret skulle ligga utanför säljarens kontroll, blir han ansvarig om han skäligen hade kunnat förutse och räknat med att hindret skulle uppstå.

Säljaren måste även ha vidtagit åtgärder för att avvärja den händelse som ansetts utgöra hindret för leverans.

Viktigt att tänka på är dock att säljaren vid dröjsmål inte ersätter vissa indirekta förluster.
Dessa indirekt förluster är:
* förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,
* annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,
* utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och
* annan eller liknande förlust, om den varit svår att förutse.
(27 § 3 stycket och 67 § 2 stycket KöpL).

Sammanfattningsvis har industriföretaget rätt till att häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för industriföretaget. Detta beror på vilka konsekvenser dröjsmålet resulterar i för köparen. Ett dröjsmål om 6 månader får i sig anses utgöra en väsentlig betydelse, men det beror även på till vad, när och hur industriföretaget ämnar att använda maskinen och huruvida säljaren borde ha insett detta.

Vad det gäller säljarens skadeståndsskyldighet är detta till stor del beroende på orsakerna till varför viktig personal har sagt upp sig. Uppsägning på grund av arbetstagarens självständiga handlande kan inte anses ligga inom arbetsgivarens kontroll. Dock kan det diskuteras huruvida arbetsgivaren faktiskt visste om att dessa uppsägningar kunde vara för handen. Om säljaren visste om att uppsägningar kunde komma att ske får det anses ligga inom hans kontroll, vilket han då skäligen förväntas ha kunnat räkna med när han ingick köpeavtalet med köparen. Vidare har säljaren dessutom bevisbördan för hans eventuella ansvarsfrihet.
Att tänka på är dock att säljaren inte ersätter vissa indirekta förluster.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1413)
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?
2021-09-06 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig bil på blocket?

Alla besvarade frågor (95697)