Påföljder vid obrukbar vara. Köplagen.

2016-07-20 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag vann en budgivning via Tradera för ett Nintendo Game Boy-paket.Enligt beskrivningen så skulle allt i paketet vara i "mycket gott skick" och det var också därför jag budade eftersom jag samlar på spelkonsoler med tillbehör.Paketet skickades via DB Schenker och jag hämtade ut det samma dag som det anlände. Efter att jag hade hämtat ut paketet och öppnade det så visade det sig att varken spelkonsolen eller tillbehören var i bra skick. Spelkonsolen var i så pass dåligt skick att den i 48/50 fall inte startade. Det gick heller inte att ändra volymen på konsolen utan att bilden försvann, något som i vanliga fall självklart ska fungera. De två gångerna som konsolen faktiskt startade så flimrade bilden och kontrasten ändrades från och till och det var därför omöjligt att använda konsolen. Det ena tillbehöret som var en lampa + förstoringsglas hade en batterilucka där den ena koppar-pinnen var täckt av ett tjockt svampaktigt lager blått, helt sönderfrätt från batterisyra som gjorde att tillbehöret inte fungerade att starta över huvud taget. Det framgick inte att tillbehöret var trasigt i annonsen. Jag använde helt nya batterier vid försöken.Jag har försökt kontakta personen som sålde detta till mig för att lösa detta men han har gjort klart att han absolut inte tänker ge tillbaka några pengar i utbyte mot paketet då allting enligt honom fungerade en månad innan han lade ut annonsen på Tradera.Ska jag anmäla det här som bedrägeri eller finns det någon annan väg att gå?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag förutsätter att ni båda ingick köpavtalet i egenskap av privatpersoner. I dessa fall regleras frågor om fel och påföljder i köplagen (1990:931).

Fel enligt köplagen

Enligt 17 § 1 st. köplagen gäller det att en vara ska bl.a. i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Av 17 § 2 st. 1 punkten köplagen följer det vidare att, om annat inte följer av avtalet, ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Om spelkonsolen och lampan avviker från det som sagts i 17 § köplagen, dvs. om skicket på spelkonsolen inte följer avtalat skick (att den ska ha varit i "mycket gott skick") eller att den inte går att användas såsom spelkonsoler ska göras eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är den att anse som felaktig. Du anger i frågan att spelkonsolen är i så pass dåligt skick att den inte går använda, volymknappen fungerar även inte samt tillbehören är förstörda av batterisyra. I detta fall anses då varorna vara felaktiga.

Av 18 § köplagen ska en vara även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som säljaren lämnat vid marknadsföringen eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har det i annonsen nämnts att spelkonsolen är i mycket gott skick och det senare visar sig inte vara fallet ska varan anses vara felaktig.

Tiden för bedömningen om fel i vara

Enligt 21 § köplagen ska frågan om huruvida en vara ska anses vara felaktig bedömas när risken för varan går över på köparen. Om inte villkoren för riskövergången av varan följer av avtalet gäller det i detta fall enligt 7 § 2 st. köplagen att varan anses överlämnad när säljaren lämnat över varan till en transportör. Innan avlämnandet står säljaren för risken av varan och ska ansvara för dess fel och efter avlämnandet är det köparen som ansvarar för fel. Om dock varan varit felaktig redan innan den avlämnats och uppvisar sig först efter avlämnandet är det säljaren som ansvarar för fel. Alltså är det i detta fall säljaren som ansvarar för att spelkonsolen och tillbehöret är felaktigt.

Påföljder vid fel i vara

Av 30 § köplagen får köparen vid fel i vara kräva bl.a. avhjälpande, omleverans. prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. I detta fall torde avhjälpande (såsom reparation), omleverans (en ny spelkonsol) eller prisavdrag inte komma i fråga eftersom även säljaren var en privatperson och antagligen inte har flera spelkonsoler i lager samt att spelkonsolen kanske inte går att reparera utan betydande oväsentlighet (spelkonsolen kanske är så pass gammal och obrukbar att det inte finns verkstäder som reparerar dem). Utan den aktuella påföljden i detta fall anser jag vara hävning. Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Jag rekommenderar att du reklamerar till köparen om att du häver avtalet, avtalet blir ogiltig och prestationerna ska gå åter. Du ska få tillbaka dina pengar och säljaren ska ha tillbaka sin spelkonsol och tillbehör.

Väljer säljaren att inte gå med på en hävning har du rätt att gå till domstol. I så fall ska du skicka in en stämningsansökan till den domstol som säljaren har sin bostad i. Värdet på köpet i detta fall kanske är litet i förhållande till hur mycket en rättegång kan fungera. Men nämnder du detta till säljaren kan det fungera som ett påtryckningsmedel särskilt om han vet att han har fel och inte väljer att tvista om saken.

Bedrägeri

Enligt 9 kap. 1 § brottsbalken gäller det att den som vilseleder någon att förmå en handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde dömes för bedrägeri. Det säljaren i detta fall gjort kan vara bedrägeri. Om han med uppsåt sålt en helt obrukbar vara till dig och tagit betalt för den gör han sig skyldig till bedrägeri. Du kan välja att göra ett anmälan. Blir det rättegång kan du i samband med brottmålet yrka att få skadestånd för det du betalat för spelkonsolen för att få tillbaka dina pengar.

Meddelar du detta för säljaren kanske han väljer att gå med på att häva avtalet så att det inte blir några rättsprocesser. Väljer dock säljaren att tvista och anser han sig ha rätt så kan det komma att bli en rättegång. Som tidigare nämnt kommer antagligen kostnaden för rättegången dock att överstiga värdet på spelkonsolen. Vinner du rättegången kommer dock domstolen att ange motparten ska stå för dina skäliga rättegångskostnader.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1241)
2020-10-24 Fel i vara och hävning
2020-10-22 Dolda fel vid köp av bil i befintligt skick
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?

Alla besvarade frågor (85408)