FrågaKÖPRÄTTKöplagen23/02/2018

Påföljder vid fel på vara enligt köplagen

Har ett företag som köpt en kyl som ej håller kylan rätt till reparation och prisavdrag? Kan företaget få ersättning för varorna som förstörts i och med att kylen ej hållit kallt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att företaget ifråga köpt kylskåpet av ett annat företag. Din fråga aktualiserar huvudsakligen köplagen (KöpL). Köplagen är enligt 3 § dispositiv, vilket innebär att dess bestämmelser som regel inte gäller om något annat står i avtalet.

Enligt min uppfattning ska kylskåpet ifråga anses behäftad med fel enligt 17 § KöpL eftersom det åtminstone inte är ägnat för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Som köpare har företaget ifråga med fog kunnat förutsätta att ett kylskåp ska kunna användas för de ändamål kylskåp ska kunna användas för.

Enligt 30 § KöpL får en köpare kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Köpare kan även hålla inne betalningen så till den mån det motsvarar felets allvarsgrad enligt 42 §. Viktig i sammanhanget är 32 § som anger att köparen måste reklamera varan inom skälig tid för att få åberopa felet.

Enligt 34 och 35 §§ KöpL kan alltså företaget i din fråga begära avhjälpande (reparation) utan egen kostnad. Säljaren kan dock välja att ersätta varan ifråga med en ny istället. Begäran om reparation måste dock ske i samband med reklamationen eller inom skälig tid därefter. Har så inte skett kan istället prisavdrag eller hävning enligt 38 eller 39 §§ KöpL aktualiseras.

Skadeståndsfrågan regleras av 40 § KöpL. Där framgår ungefär att köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som varit utom dennes kontroll och inte skäligen kunde övervinnas. Med all sannolikhet har företaget i din fråga alltså rätt till skadestånd för de förstörda varorna.

För att sammanfatta de något invecklade felreglerna i KöpL kan vi konstatera att företaget enligt min uppfattning har rätt till i första hand reparation eller omleverans samt skadestånd.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo