Påföljder vid fel på vara enligt konsumentköplagen

2020-11-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte ett barnvagn i augusti 2020, började använda vagnen i början på september 2020. Efter ca 3-4 veckor börjar chassit att knarra och gnissla. Vi anmäler detta till butiken. De smörjer vagnen och ber mig återkomma efter 24 timmar om det ej har blivit bättre. Felet består så jag återkopplar. Butiken kontaktar leverantören och de skickar mig ett nytt chassi. Bara efter första promenaden utomhus börjar även det nya chassit låta precis likadant. Jag har kontaktat butiken igen angående problemet. De säger att de inte finns så mycket att göra åt saken. Har jag rätt att häva köpet eller kräva ännu ett nytt chassi att prova? (har läst massa recensioner om exakt samma problem med just denna vagn) Tacksam för er hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av dina omständigheter som du nämner framgår det inte om du köpte barnvagnen på internet eller i butik. Jag tolkar det däremot som att köpet gjorts i butik eftersom det framgår att säljaren hjälpte er att smörja vagnen i butiken. För att kunna besvara din fråga kommer jag därför använda mig av konsumentköplagens bestämmelser (nedan förkortad KKöpL). Lagen är tillämplig när en konsument köper varor av en näringsidkare vilket du i ditt fall har gjort (1 § KKöpL).

Fel på varan
Vidare tolkar jag det som att du upptäckt ett fel på varan, eftersom barnvagnens chassi efter en tid började knarra och gnissla. Härnäst kommer jag därför beskriva vad som avses med fel på en vara.

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer med ditt avtal med näringsidkaren (16 § stycke 1 KKöpL). Det innebär att varan ska motsvara det som köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. En köpare kan däremot inte hävda fel som denne kände till eller borde ha sett vid köpet.

Reklamation
Du som köpare får inte åberopa att varan är felaktig om du inte har lämnat ett meddelande om detta till säljaren inom skälig tid efter det att du upptäckte felet. En reklamation som görs inom två månader från det att du som köpare upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i tid (23 § stycke 1 KKöpL). Av omständigheterna nämner du att du efter ca 3-4 veckor efter köpet upptäckte att chassit var felaktigt, vilket du, som jag tolkar det, ska ha anmält till butiken i samband med upptäckten. Det innebär att du lämnat din reklamation i tid till säljaren i butiken, varför du därefter även får åberopa vidare rättigheter enligt lagen.

Påföljder vid fel på varan
Är varan felaktig får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan även få kräva skadestånd (22 § KKöpL).

Avhjälpande och omleverans
Du som köpare kan i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller byter ut varan genom omleverans. Detta ska göras om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § stycke 1 KKöpL). Du nämner att säljaren i ditt fall både ska ha försökt åtgärda felet genom att smörja vagnen, samt bytt ut chassit mot ett nytt som du ska ha fått levererat till dig. Det innebär alltså i ditt fall att varken avhjälpande eller omleverans vidare kan bli aktuellt.

Prisavdrag eller hävning
Eftersom avhjälpande och omleverans inte hjälpt dig i ditt fall kan du som köpare kräva prisavdrag som svarar mot felet (28 § stycke 1 KKöpL). Vid prisavdrag ska avdraget vara rimligt i förhållande till felet, dvs motsvara en tänkt värdeminskning eller framtida reparationskostnad.

Om prisavdrag inte kan komma ifråga kan du häva köpet om felet på varan är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras utifrån det specifika fallet. Vid hävning av ett köp ska en helhetsbedömning göras utifrån säljarens möjligheter att rätta felet alternativt kompensera dig som köpare genom övriga påföljder. Eftersom det är uppenbart att problemet inte förbättrats genom ett nytt levererat chassi eller reparation borde hävning därför vara ett alternativ för dig. Vid hävning av ett köp betalar säljaren tillbaka pengarna som du betalat mot att du lämnar tillbaka varan till butiken. Det får tänkas vara självfallet att du som köpare ska kunna nyttja din köpta barnvagn på ett tillfredsställande sätt, vilket inbegriper ett chassi utan gnissel och knarr. Detta eftersom du som köpare ska kunna nyttja vagnen även när ditt barn sover, vilket hindras när vagnen låter. Detta är ett argument du kan hävda när du begär att få häva köpet, eftersom felet på så sätt är av väsentlig betydelse för dig som köpare.

Du häver köpet genom att till säljaren berätta att du vill häva det. Om säljaren i ditt fall skulle vägra godta ditt krav att få häva köpet kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan föra din talan åt dig gentemot företaget.

Sammanfattning
Eftersom det uppenbart föreligger ett fel på barnvagnen som du köpt, har du rätt att reklamera varan. Detta ska du av omständigheterna ha gjort inom giltig tid. Varken avhjälpande eller omleverans har förbättrat varan varför du kan kräva prisavdrag eller häva köpet. Det är svårt att svara på exakt hur stort prisavdraget i ditt fall borde bli men det ska som nämnt motsvara felets storlek.

Skulle säljaren motsätta sig ditt krav på prisavdrag alternativt hävning kan du anmäla ditt ärende till ARN för att få tvisten prövad. ARN fattar i sin tur beslut som funkar som en rekommendation på hur just ditt ärende ska lösas. Du kan läsa mer här.

Jag hoppas det gav svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du välkommen att ställa en till fråga till oss. Skulle du däremot vara i behov av ytterligare juridisk rådgivning kan du komma i kontakt med någon av våra jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Lycka till!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1224)
2021-06-13 Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?
2021-06-08 Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?
2021-06-07 Säljaren godtar inte begäran om hävning

Alla besvarade frågor (93078)