FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen14/10/2019

Påföljder vid fel på vara

Hej. Jag köper en drönare som efter ca 2 timmars användande tappar kontakten med kameran. Jag lämnar in den för reparation hos säljaren. Efter ca två månader och ett antal försök att få svar på varför jag inte får tillbaka den, får jag bara till svar att dom ska undersöka det.

Nu undrar jag, måste jag acceptera detta? Har jag rätt att kräva en ny eller likvärdig? Jag har ingen lust att få en reparerad när jag betalat för en ny och felfri.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga förutsätter jag att du köpt din drönare i en fysisk butik och du har handlat som en konsument och inte en näringsidkare (företagare).

Regler gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KKöpL)

Vad gäller vid fel på varan?
För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, (16 § KKöpL).

Det anses även föreligga ett fel i varan om varan avviker från ändamålet med varan och för vilka varor av samma slag brukar användas för det avsedda ändamålet. Det vill säga att en drönare är avsedd för att flyga och filma men om kameran inte fungerar anses det inte uppfylla ändamålet med varan. Det föreligger även fel om köparen avsåg att använda varan för särskilda ändamål och varan avviker från dessa särskilda ändamål, om säljaren vid köpet förstod att varan skulle användas till det särskilda ändamålet. För att ge ett exempel skulle det exempelvis kunna vara fallet att konsumenten berättar för säljaren att drönaren ska filma i krävande miljöer men som visar sig att drönaren inte klarar av, (16 § andra stycket KKöpL).

Slutligen föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, (16 § tredje stycket KKöpL).

Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, (20 § KKöpL). Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, (20 a § KKöpL).

Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?
Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, (22 § KKöpL). Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, (23 § KKöpL).

Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, (26 § KKöpL).

Vad som anses vara oskälig tid beror på olika omständigheter, men i huvudregel ska säljaren lämna besked om hur länge reparationen kan tänkas att dröja. Om säljaren inte lämnar något besked är det då köparens behov som sätter grund för tidsramen. De omständigheter som spelar roll är bland annat köparens behov av varan i felfritt skick, det vill säga att om det är en vara som ändå inte kan användas på grund av säsong kan säljaren få en längre tid på sig. I huvudregel ska säljaren reparera varan så fort som möjligt, och en längre tidsram kan vara acceptabel om köparen får en ersättningsvara till sitt förfogande. (prop. 1989/90:89 s. 120)

Vad gäller i ditt fall?
Av de omständigheter som framgår i frågan utgår jag från att du köpt en drönare i en fysisk butik och du har handlat som en konsument och inte en näringsidkare (företagare). Drönaren har därefter tappat kontakten med kameran efter två timmars användande. Efter att felet har upptäckts har du reklamerat felet till säljaren i tid och krävt att säljaren reparerar felet. Efter att du lämnat tillbaka varan för avhjälpande har nu säljaren dröjt två månader. Eftersom säljaren har dröjt 2 månader och dessutom inte lämnat någon tidsram för hur länge det kommer dröja kan det anses att säljaren har dröjt oskäligt länge. Detta medför att du kan ha rätt att häva köpet och därpå få tillbaka dina pengar.

Utifrån de omständigheter jag nämnt ovan är mitt korta svar att du inte behöver acceptera detta utan att du kan kräva omleverans av varan, och säljaren kan inte neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Det vill säga att du har rätt att kräva en ny vara om det inte skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren. I ditt fall rekommenderar jag att du kontaktar säljaren och förklarar att du har väntat oskäligt länge och att du vill få omleverans av varan eller häva köpet, eller att ni på något annat sätt kommer överens där ni båda blir nöjda med utfallet!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Hittade du inte det du sökte?