Påföljder vid fel i varan

2019-12-31 i Köplagen
FRÅGA
HejJag köpte en dator av en privatperson på blocket för 7000kr. Det var en julklapp till min son. Säljaren visade datorn och den fungerade. Köpet gjordes 8/12. På jul 24/12 upptäckte vi att datorn inte fungerade. Jag kontaktade säljaren och åkte över med datorn. Han skruvar med den i 1,5h och får igång den tillslut. Vi åker hem och konstaterar snabbt att den inte fungerar.Jag kontaktar säljaren igen och vill nu häva köpet. Det vill inte säljaren gå med på, då denne anser att han lagat den. Vi lämnade in datorn till en dator firma för felsökning. Det visade sig att en komponent (moderkortet) var defekt. Kostnad för reparation ligger på ca2000kr. Är det något vi kan göra, eller är det bara att gilla läget?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Eftersom du har köpt en dator av en privatperson och inte en näringsidkare är Köplagen (KöpL) tillämplig. Lagen gäller bland annat vid köp av lös egendom mellan två privatpersoner (1 § jämte 4 § KöpL). I och med att lagen är dispositiv vilket innebär att om ni har avtalat om något som står i strid med reglerna i Köplagen så får avtalet företräde. Eftersom inget sådant avtal verkar finnas så utgår jag ifrån att ni inte har avtalat om några villkor som strider mot lagen och att Köplagens regler därmed gäller (3 § KöpL).

Fel i varan

Eftersom din nyinköpta dator inte fungerar som det ska p.g.a. att moderkortet är defekt så föreligger det alltså ett fel, då varan avviker från vad du som köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Du förväntade dig och förutsatte förmodligen att datorn skulle vara normalt funktionsduglig, om den inte fungerade skulle du naturligtvis inte köpt den för 7000 kronor. Det föreligger alltså ett fel i varan enligt lagens mening (17 § tredje stycket KöpL).

Säljaren kan friskriva sig ansvar genom att ange visst specificerat fel på varan eller genom att ange att den säljs i befintligt skick (19 § KöpL). Sådan friskrivning verkar dock inte föreligga, därför kommer jag inte gå in mer på det.

Undersökning av varan före köpet

Du får inte såsom fel åberopa vad du måste ha känt till vid köpet. Du får inte heller åberopa fel om du underlåtit att undersöka varan utan godtagbar anledning, trots att säljaren uppmanat dig att undersöka den (20 § KöpL).

Noggrannheten i din undersökning får avgöras av vad en normal person i din ställe borde ha upptäckt. I och med att det rör sig om ett fel som inte kom fram förrän du lämnade in datorn till en firma för felsökning måste det ses som ett dolt fel som inte kunde upptäckas av en normal person vid undersökning av varan före köpet. Du har därmed rätt att åberopa felet.

Påföljder vid fel i varan

Eftersom datorn är felaktig och felet inte beror på dig får du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet. Du kan också kräva skadestånd och har rätt att hålla inne betalningen (30 § KöpL).

Hävning

Din fråga är härmed om du kan kräva att få häva köpet. Hävning vid fel förutsätter att felet ska ha en väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller åtminstone borde insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (se Ramberg, 1995, s. 425 ff.). Det är svårt för mig att kunna bedöma om dessa två förutsättningar är uppfyllda i ditt fall eftersom jag inte vet vad som har sagts mellan dig och säljaren och huruvida denne haft vetskap om eller borde insett betydelsen av felet.

Det som talar för att det föreligger ett fel av väsentlig betydelse är att det handlar om en dyr dator som är behäftad med fel vilket gör att den inte längre fungerar. Avtalsbrottet innebär därmed att du som köpare går miste om det som du huvudsakligen hade rätt att förvänta sig enligt avtalet vilket är att kunna använda datorn.

Rätt att kräva avhjälpande

Du som köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Säljaren kan istället företa omleverans om denne inte vill avhjälpa felet. Dock måste det anses vara svårt i ditt fall, för säljaren att skicka en ny likadan produkt. eftersom det handlar om en begagnad dator och säljaren är en privatperson (34 § första stycket KöpL).

Om du kräver att säljaren avhjälper felet är denne skyldig till att göra det. Om säljaren har skyldighet att avhjälpa felet men underlåtit att göra det eller misslyckats har du en rätt till ersättning för att själv avhjälpa eller låta avhjälpa det. Den enda förutsättningen för rätt till ersättning är att säljaren inte fullgjort sin avhjälpningsskyldighet. Du har dock enbart rätt till ersättning för s.k. "försvarliga" kostnader. Det får alltså inte röra sig om en onödigt kostsam reparation (34 § tredje stycket KöpL).

Rätt att kräva prisavdrag

Du kan också kräva prisavdrag (37 § första stycket KöpL). Avdraget ska beräknas på skillnaden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick.

Sammanfattning

Ni behöver absolut inte gilla läget. Istället skulle jag råda dig att kräva säljaren att avhjälpa felet genom att denne själv skickar datorn till verkstad för att få den fixad, eftersom det står klart att säljaren inte kan reparera datorn på egenhand. Alternativt att denne betalar ersättning för att du själv avhjälper felet, genom att exempelvis låta firman som utförde felsökningen reparera den. Hävning vid fel förutsätter att felet ska ha en väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller åtminstone borde insett detta. Som sagt är det svårt för mig att göra bedömningen om förutsättningarna är uppfyllda i detta fall. Därmed skulle jag råda dig att antingen kräva avhjälpande/ersättning för reparationen alternativt prisavdrag.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Gott nytt år!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1121)
2020-03-27 Kan en säljare ångra ett ingånget köpeavtal efter betalning skett?
2020-03-25 Har säljaren rätt att häva avtalet när köparen inte betalar?
2020-03-24 Häva köp p.g.a. extraordinär omständighet
2020-03-18 Säljarens ansvar och rättigheter vid försäljning av begagnad vara

Alla besvarade frågor (78469)