Påföljder vid fel i vara

2015-01-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Vi köpte en stol, som privatpersoner, hos en butik. Efter 5 månader gick stolen sönder, vi har inte brukat något våld eller varit oförsiktiga utan jag såg helt plötsligt att ryggstödet var av på hälften. Vi gick direkt tillbaka till butiken. Eftersom det är inom 5 månader ligger bevisbördan på säljaren, eller hur? De säger att de måste kontakta sin leverantör som måste godkänna att skadan inte åstadkoms av våld av oss. Ligger detta verkligen mellan mig och leverantören och inte mellan mig och butiken? Jag är ju kund hos butiken och inte hos deras leverantör. De har inte en likadan eller liknande vara inne och därför vill jag ha pengarna tillbaka. Hur gör jag? Måste jag vänta på leverantörens bedömning? Och vad har jag att säga i detta då bevisbördan ligger på dem? Det är för mig helt uppenbart att vi inte har skadat stolen. MvhElin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämplig lag i detta fall är konsumentköplagen. Detta mot bakgrund av att du är en konsument som köpt en vara av en näringsidkare. Detta i enlighet med 1 § KköpL.

Frågan om stolen är felaktig ska enligt 20 § konsumentköplagen bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när stolen avlämnades. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare. Enligt 20 a § konsumentköplagen ska ett fel som visar sig inom sex månader ha funnits vid avlämnandet. I detta fall visade sig felet inom sex månader och ska således anses ha funnits vid avlämnandet. Precis som du skriver är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte fanns vid avlämnandet. Mot bakgrund av detta måste därför säljaren beredas tillfälle att undersöka varan för att i förekommande fall ha möjlighet att bevisa att kunden har orsakat felet. Säljaren har således rätt att låta leverantören undersöka varan. Enligt 23 § konsumentköplagen får inte köparen påstå att varan är felaktig om han/hon inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Meddelanden som lämnas inom två månader från det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Av din fråga framgår att du meddelade butiken direkt när du upptäckte felet. Reklamationen har således skett i rätt tid.

Föreligger fel i vara?

Exempel på vad som avses med fel i vara är att den inte uppfyller det som avtalats om eller att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Se 16 § konsumentköplagen. Enligt min mening råder det ingen tvekan om att en stol vars ryggstöd går av på hälften är en felaktig stol.

Rättsföljden vid fel i vara.

Enligt 22 § konsumentköplagen får köparen i första hand kräva att säljaren avhjälper felet eller vidtar omleverans. I andra hand får köparen kräva prisavdrag eller att köpet hävs. Av din fråga framgår att säljaren inte har en likvärdig stol inne. Det ska dock tilläggas att säljaren har en viss tid på sig att företa omleveransen. Detta framgår av 26 § 3 st KköpL. Om säljaren kan beställa hem en likvärdig stol inom rimlig tid torde detta således vara godtagbart. Av din fråga framgår inte om säljaren erbjudit sig att reparera stolen. Om reparation är möjlig ska den likt omleveransen ske inom skälig tid. (se 26 § 3 st KköpL). Av din fråga framgår att du vill att köpet hävs. För att hävning ska bli aktuellt krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig. Detta i enlighet med 29 § KköpL. En stol vars ryggstöd är av på hälften går inte längre att använda. Enligt min mening torde detta uppfylla kravet på väsentlig betydelse. Det ska dock tilläggas att säljaren enligt 27 § KköpL på eget initiativ istället kan välja att företa avhjälpande eller omleverans trots din begäran om hävning om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig och inom skälig tid.

Med vänlig hälsning,Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1029)
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?
2020-06-30 Återbetalning av handpenning på bilköp.

Alla besvarade frågor (81770)