Påföljder vid fel i bil. Köplagen.

2016-06-10 i Köplagen
FRÅGA
Hej satte ut en annons på blocket om att ville sälja min bil eller byta mot en annan bil så det blev byte köparen kommer och vi provkör varandras bilar och inga fel fanns att klaga på. Och nu visar det sig att bilen jag bytte bort har börjat slira på växlar detta är en automat låda och han vill häva köpet! Vad är rätt o vad e fel menar jag vill inte ha till bax en trasig bil?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag förutsätter att ni båda ingick avtalet om byte i egenskap av privatpersoner. Aktuell lag i detta fall är köplagen (1990:931). Av 1 § 2 st. köplagen framgår det att lagen i tillämpliga delar gäller, utöver köp av lös egendom, även byte av lös egendom. Lös egendom är t.ex. en bil (egendom som inte är fast egendom, såsom fastigheter, är lös egendom).

När man ingår bytesavtal om en bil och bilen visar sig vara behäftad med fel kan man i vissa fall häva köpet. Jag kommer härnäst först gå igenom reglerna om vad som anses vara ett fel i bilen och sedan gå igenom reglerna för påföljder vid fel i bilen, inklusive hävning.

Fel i bilen

Av 17 § 1 st. köplagen följer det att bilen ska bl.a. i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Av 17 § 2 st. 1 punkten köplagen följer det vidare att, om annat inte följer av avtalet, ska bilen vara ägnad för det ändamål för vilket bilar av samma slag i allmänhet används. Om bilen avviker från det som sagts i 17 § köplagen eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

När man byter bort eller säljer en bil och det följer av avtalet att den är ägnad för det ändamål bilar används till, dvs. att köra, ska det inte finnas ett fel med växlarna. Givetvis kan man sälja en bil där både parterna är medvetna om att växlarna är behäftade med fel, men då är utgångspunkten att båda parterna är medvetna om det. Frågan uppkommer också om köparen med fog kunnat förutsätta att det inte skulle vara fel i bilens växlar. Hade köparen med fog kunnat förutsätta att det inte skulle vara fel i bilens växlar och det senare framkommer att så är fallet anses bilen vara felaktig.

Av 18 § köplagen ska bilen även anses vara felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om egenskaperna eller användningen som säljaren lämnat vid marknadsföringen av bilen eller annars före köpet som kan ha antas inverkat på köpet. Har du t.ex. i annonsen eller vid köpetillfället nämnt att bilen är felfri, och det senare visar sig att växlarna är behäftade med fel anses bilen vara felaktig.

Av 19 § köplagen följer det vidare att bilen ska anses vara felaktig i vissa fall även om den har sålts "i befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll. Bilen ska anses vara felaktig enligt 19 § köplagen om den inte

överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller bilen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.

Köparens undersökningsplikt

Enligt 20 § köplagen får köparen inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt bilen eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Om köparen borde ha märkt vid köpet, t.ex. vid provkörningen, att växlarna varit felaktiga och trots detta genomgått affären kan han inte åberopa att växlarna är felaktiga. Säljarens felansvar utsläcks endast om köparen faktiskt haft kännedom om felet. För att säljaren inte ska ansvara för fel krävs att köparen känt till en omständighet som i och för sig kan tyda på fel och förstått sambandet mellan denna och felet.

Tidpunkt för bedömning av om fel föreligger

Enligt 21 § köplagen ska frågan om bilen ska anses vara felaktig bedömas när risken för bilen går över på köparen. Normalt görs felbedömningen vid tidpunkten för avlämnandet av bilen. Innan avlämnandet står du för risken för bilen, efter avlämnandet övergår risken på säljaren. Har felet uppkommit efter avlämnandet står köparen för risken och det är därmed köparen som ansvarar för fel på bilen. Motsatsvis gäller det att fel som uppkommit före avlämnandet svarar säljaren för, även om dem uppvisar sig först efter avlämnandet. Detta innebär att om växeln är felaktig innan avlämnandet men felet inte gått att upptäcka utan först visat sig efter avlämnandet ansvarar säljaren för felet. I många fall kan det vara problematiskt att konstatera när ett fel uppstått.

Påföljder vid fel i vara

Av 30 § köplagen får köparen vid fel i vara kräva bl.a. avhjälpande, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Andra påföljder såsom omleverans torde inte vara aktuellt i detta fall.

Enligt 34 § köplagen har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt enligt 36 § 1 st. köplagen att på egen bekostnad avhjälpa felet om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Detta innebär att även om köparen kräver prisavdrag eller hävning så har du rätt till att stå för ett avhjälpande av bilen, så att du inte behöver ta tillbaka bilen.

Av 37 § 1 st. köplagen framkommer det att om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att köparen reklamerat det, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Enligt 38 § köplagen beräknas prisavdraget så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick.

Enligt 39 § köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som ska anses vara av väsentlig betydelse får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Exempelvis gäller vid väsentlighetsbedömningen i felsituationerna att hänsyn kan tas till möjligheterna att rätta felet genom avhjälpande. Kan felet inte anses vara av väsentlig betydelse och du inte borde ha insett detta har köparen inte rätt till hävning. Som sagt aktualiseras i första hand påföljder såsom avhjälpande och prisavdrag i så fall.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,


Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1239)
2020-10-21 Vad är rimligt att betala?
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?

Alla besvarade frågor (85207)