Påföljder och uppfödares ansvar vid fel på såld hund

2016-10-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!För ca sex månader sen köpte jag en valp av en uppfödare. Vid köpet förklarade hon att det inte finns några sjukdomar bland föräldrarna eller andra släktingar i bakåtstigande led. Hon berättade även att hon tecknat en försäkring mot dolda fel i kullen, det kan jag styrka genom en skriftlig konversation. Jag undersökte valpen samt kollade igenom pappret från veterinärbesiktningen, inga anmärkningar. Nu har det visat sig att hunden jag köpte är allergisk. Han har stora problem med magen och extrem klåda. Symptomen började komma ca tre månader efter köpet. Detta innebär en stor utredning som självfallet medför kostnader. Tyvärr har det visat sig att uppfödaren inte var ärligt gällande sin försäkring, den existerar inte. Jag undrar nu om dessa kostnader täcks av den försäkring jag själv skaffade specifikt för dolda fel? Kan uppfödaren bli betalningsskyldig?Mvh Lisa
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

En hund är lös egendom i lagens mening. En uppfödare är en näringsidkare oavsett om denne bedriver sin verksamhet privat eller yrkesmässigt. När du som privatperson köper en valp som är avsedd att vara husdjur är du att anses som konsument. Konsumentköp av lös egendom regleras i konsumentköplagen (KKöpL) (1990:932) se här och eftersom det rör avtal i grunden aktualiseras även lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) (1915:218) se här.

Undersökningsplikt vid köpet

För konsumentköp finns ingen tydlig regel om undersökningsplikt i KKöpL. Däremot finns det en indirekt undersökningsplikt i 23 § KKöpL vilken föreskriver att köparen inte får hävda fel om inte han eller hon reklamerar inom skälig tid från det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet. Härvid finns två omständigheter som innebär att Din undersökningsplikt är fullgjord. Det ena är att säljaren uppgivit att hundens föräldrar och andra släktingar i bakåtstigande led inte haft några sjukdomar alls, med anledning av detta minskar kravet på Din undersökningsplikt. Det andra är att Du granskat veterinärbesiktningen vilken påvisat inga anmärkningar. Din undersökningsplikt torde därmed vara fullgjord.

Fel i konsumentköp av vara

Eftersom Din undersökningsplikt är fullgjord kan du åberopa fel och reklamera till säljaren. Risken för varan övergår till köparen när varan avlämnas. Felet behöver inte komma till synligt uttryck vid avlämnandet utan det krävs endast att felet förefunnits i form av ett frö till fel (fel in nuce), dvs. i detta fall en ärftlig belastning. Frågan uppkommer vidare om fel överhuvudtaget föreligger enligt konsumentköplagens mening. Vad som avses med fel regleras i 16 § KKöpL. Den primära rättskällan är avtalet, dvs. det som avviker från avtalet är att anses som fel enligt 16 § första stycket KKöpL. Ert skriftliga avtal framgår inte av frågan varför jag inte kan ta ställning till denna. Om inte annat följer av avtalet föreligger fel i varan om den avviker från den beskrivning som säljaren lämnat enligt 16 § andra stycket 3 p. KKöpL. Du beskrev att uppfödaren uppgivit att hundens föräldrar eller andra släktingar i bakåtstigande led inte haft några sjukdomar alls. För en hund att utveckla en allergi överhuvudtaget krävs att den är genetiskt predisponerad, dvs. ha en ärftlig belastning. Eftersom uppfödaren talar om hundens föräldrar och andra släktingar i bakåtstigande led torde han eller hon därför ha insikt om de genetiska förhållandena bakom hunden. Högsta domstolen har i rättspraxis krävt, för att djuret ska anses ha varit behäftat med fel enligt köprättsliga regler, att det varit smittat redan vid leveranstillfället. Högsta domstolen har också ansett att djur varit behäftade med fel om en defekt utvecklad efter leveransen varit betingad av ärvda anlag (se NJA 1938 s. 273 och jfr. NJA 1940 s. 359). Lagen och rättspraxis talar därför för att fel i konsumentköplagens mening föreligger i Ditt köp.

Påföljder vid fel av vara

Reklamation till säljaren måste ske inom skälig tid från det att köparen märkt eller borde ha märkt felet enligt 23 § första stycket KKöpL. Reklamation avseende konsumentköp inom två månader ska alltid anses ha skett inom skälig tid. Ett sms eller samtal till uppfödaren där Du påtalar felet räcker.

Du har rätt att kräva avhjälpande eller, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa varan om han eller hon efter reklamation utan uppskov erbjuder sig att göra så och det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen enligt 27 § första stycket KKöpL. Enligt andra stycket i samma regel föreskrivs att säljaren inte får åberopa att han inte beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans om köparen redan avhjälpt felet och det inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta tills avhjälpande eller omleverans sker från säljarens sida. Du har därför haft rätt att avhjälpa felet utan att bereda tillfälle för säljaren att göra så.

Eftersom Du inte hävdat din rätt till avhjälpande eller omleverans och det anses vara ursäktligt, får Du kräva prisavdrag som motsvarar felet enligt 28 § första stycket KKöpL. Du har vidare rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet enligt 28 § andra stycket KKöpL, om inte ersättningen täcks genom prisavdrag och detta inte är oskäligt högt. Kostnaderna för vård av en hund pga fel torde inte anses vara oskäligt höga utan det är en kostnad säljaren måste ha insikt om pga sin näringsverksamhet, förutsatt att Du inte uppsökt en oskäligt dyr veterinär eller liknande. Alla kostnader som är skäliga för vård av hunden på grund av felet kan krävas av uppfödaren.

Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får denne häva köpet enligt 29 § KKöpL. Detta förutsätter att varan återgår väsentligen oförändrad om inte varan förstörts eller försämrats på grund av sin beskaffenhet och detta inte beror på köparen. Hävning på grund av fel som Du beskriver har även behandlats och ansetts vara rimligt i fallet NJA 1989 s. 156 från Högsta domstolen. Det innebär som huvudregel att Du får tillbaka pengarna motsvarande priset och hunden ska tillbaka till uppfödaren. Hunden behöver tyvärr inte lämnas tillbaka med beaktande av omständigheterna i Ditt fall, se 45 § andra stycket 1 p. KKöpL.

Köparen har dessutom alltid rätt till skadestånd om varan avviker från vad säljaren särskilt utfäst och/eller på grund av säljarens svikliga förfarande, exv. att säljaren hävdar att denne har en valpkulleförsäkrings som täcker dolda fel men att en sådan försäkring i själva verket inte förelegat. Om du har konversationerna kvar så kan detta användas som bevis för att påkalla skadestånd. Påföljderna som beskrivits ovan kan förenas med skadestånd, om inte prisavdrag täcker skadan.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack! p.g.a det mycket tydliga svaret så har jag nu bra koll på en situation som tidigare kändes oerhört krånglig.
2016-10-08 21:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1084)
2020-10-30 Häva köp konsument
2020-10-29 Dröjsmål vid preliminär leverans
2020-10-28 Får transportörer friskriva sig från ansvar för transportskador?
2020-10-26 Ångerrätt i butik

Alla besvarade frågor (85590)