Påföljder misshandel

FRÅGA
Hej. För ett halvår sedan var jag på krogen, mycket berusad. Jag misstänks nu för misshandel och försök till misshandel av en servitris. Hon serverade en öl till mig, tog sedan av mig ölen o försöker avhysa mig. Tumult uppstår, hon yttrar kränkande omdömen om mig. Jag ska ha riktat ett knytnävsslag mot henne som tar på sidan av halsen, en rodnad uppstår. Två vakter håller fast mig i väntan på polis. Fasthållen ställer sig servitrisen framför mig o skriker. Jag markerar min ilska med att göra en skallning i luften. Detta påstås nu vara försök till misshandel. Kvinnan uppsökte vårdcentralen efter några dagar då hon hade ont i halsen, man hittar dock ej några skador. Jag blev för 7 år sedan fälld för misshandel, inverkar detta idag? Hur kommer händelsen rubriseras? Vad är en trolig påföljd?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vad som krävs för att dömas för misshandel eller försök till misshandel, vad påföljden för brottet blir, samt vilken skillnad det gör att du för 7 år sedan blev fälld för misshandel.

För att besvara din fråga så kommer jag börja berätta allmänt om vad som krävs för att någon ska bli dömd för misshandel, alternativt försök till misshandel.

Misshandel av normalgraden

Enligt 3 kap. 5§ Brottsbalken (BrB) gäller att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter hen i vanmakt eller något liknande tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med kroppsskada avses både fysisk och psykisk skada. Enligt förarbetena omfattar kroppskada skador såsom sår, svullnader och benbrott, men även funktionsrubbningar som tex försämrad syn och hörsel. Även en gärning som bara medför lindrig skada eller smärta ses som misshandel.

Ringa misshandel

Gränsdragningen mellan ringa misshandel och normalgraden av misshandel är inte alltid lika enkel att avgöra då lagtexten inte ger någon vägledning. Av praxis kan man dock få viss vägledning av vad som har ansetts utgöra ringa misshandel. Utgångspunkten för bedömningen är den skada eller smärta som misshandeln lett till (Se NJA 2017 s. 1129)

Generellt sett brukar slag med öppen hand (dvs en örfil) betraktas som ringa misshandel, medan slag med knuten hand brukar betraktas som normalgraden av misshandel.

Uppvisas knappt några skador är misshandeln sannolikt att anse som ringa i ditt fall.

Försök till misshandel

Enligt 3 kap. 11§ BrB så döms den som gjort sig skyldig till försök till misshandel enligt bestämmelserna i 23 kapitel BrB. För att det ska bli fråga om försök till misshandel får det dock inte röra sig om ringa misshandel.

Enligt 23 kap. 1§ BrB döms någon för försök till brottet (som i ditt fall rör sig om misshandel), om personen har påbörjat utförandet av ett visst brott, men inte fullbordat det. Vidare måste det ha förelegat fara för att skallningen skulle fullbordas, eller att sådan fara endast varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Påföljder
Straffet för misshandel av normalgraden är fängelse i högst två år. Rör det sig om ringa misshandel är straffet böter eller fängelse i högst sex månader.

Straffet för försök till misshandel får högst uppgå till det straff som gäller för fullbordat brott.

Är brottet misshandel av normalgraden får alltså domstolen alltså döma till fängelse i högst två år.

Domstolens bedömning, och hänsyn till tidigare brott

I Sverige finns det en presumtion mot fängelse, och man försöker så långt det är möjligt att undvika fängelse. (se 30 kap. 4§ BrB). Andra påföljder som kan bli tillämpliga istället är villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård (se brottsbalken 27 -31 kap ).

Misshandel av normalgraden är normalt sett ett artbrott, vilket innebär att det finns en presumtion för fängelse. Dock måste domstolen beakta omständigheterna vid det enskilda fallet, och se om det finns andra skäl som talar mot fängelse. (se ex 29 kap. 5§ Brottsbalken) I rättsfallet som jag nämnde ovan (NJA 2017 s. 1129) dömdes gärningsmannen för ringa misshandel till böter.

När domstolen ska döma vilken påföljd som ska bli aktuell och hur långt straffet ska vara, så gör de en helhetsbedömning och väger in flera olika försvårande och förmildrande omständigheter. Exempel på försvårande och förmildrande omständigheter återfinns i brottsbalkens 29 kap. Att någon har begått brott tidigare utgör en omständighet som kan föranleda att straffet blir högre (se 29 kap. 4§ BrB) – vilket kan bli aktuellt i ditt fall, då du angett att du tidigare blivit dömd för misshandel.

Exakt vad domstolen skulle komma fram till och vilket brott som blir aktuellt i ditt fall är svårt att svara på, eftersom domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall, samt jag inte har tillräckligt underlag. Jag hoppas dock att mitt svar kan ge en någorlunda vägledning.

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (294)
2019-05-23 Vilket brott utgör örfil, strypgrepp och knytnävsslag?
2019-05-17 Kan man begära skadestånd om man har blivit misshandlad?
2019-05-12 Inget brott att som HIV-smittad gå barfota
2019-05-05 Vilket straff får den som knivhugger någon i magen?

Alla besvarade frågor (69223)