FrågaKÖPRÄTTKöplagen12/03/2016

Påföljd vid säljarens dröjsmål

Har en frågeställning som jag undrar över:

Om man som Återförsäljare fått information om att få en leverans av ca 70 radioapparater för ca 1 vecka sedan och leverantören nu kommer och säger att de inte kan få fram dessa pga produktionsstopp och att andra ligger före i kön. Kan vi häva köpet? Kan vi få något skadestånd? Dålig information från dom...

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du som näringsidkare ingått avtal om köp av lös egendom med en annan näringsidkare så är Köplagen (KöpL) tillämplig lag, den hittar du här. Dock råder avtalsfrihet enligt 3 § KöpL vilket innebär att om du och säljaren avtalat om något annat eller om ni tidigare gjort så pass många affärer att ett handelsbruk har uppkommit mellan er så ska detta gälla före köplagen. I min fortsatta framställning kommer jag dock att utgå från köplagen eftersom jag inte vet huruvida ni har avtalat om annat.

Enligt 22 § KöpL får du som köpare kräva antingen att säljaren fullgör köpet eller så får du häva avtalet om dröjsmålet inte beror på något förhållande på din sida. Dessutom får du kräva skadestånd. Enligt 25 § KöpL får du dock endast häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Bedömningen av om dröjsmålet är av väsentlig betydelse ska först göras utifrån din synpunkt, det avgörande är om dröjsmålet objektivt sett kan anses vara av väsentlig betydelse för dig. Detta kan exempelvis uppfyllas genom att du som återförsäljare måste få radioapparaterna i tid för att fullgöra dina egna leveranser.

Det krävs även att säljaren inser eller borde inse att dröjsmålet är av väsentligt betydelse för dig för att du ska kunna häva köpet. Av lagtexten framgår dock att det avgörande inte är vad säljaren faktiskt insåg, utan vad han borde ha insett, vilket innebär att bedömningen får grundas på vad en förståndig person i säljarens ställe har anledning att uppmärksamma. Av stor vikt är om du exempelvis sagt till säljaren att det är viktigt för dig att få leveransen i tid, eller om ni gjort affärer flera gånger tidigare och det alltid varit viktigt i dessa tidigare affärer att du fått dina varor i tid.

Så om du exempelvis ska leverera vidare dessa radioapparater och du har framfört till säljaren att det är av stor vikt för dig att du får radioapparaterna i tid så skulle jag anse att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren i vart fall borde ha insett detta. Utifrån detta borde du ha en god grund att stå på om du vill häva köpet.

Gällande ditt anspråk på skadestånd regleras det i 27 § första stycket KöpL. Du har rätt till skadestånd för den skada du lider genom dröjsmålet om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Att det föreligger produktionsstopp kan ha flera olika förklaringar, men om det härrör sig från säljarens egen organisation anses han kunna påverka detta genom t.ex. styrning, övervakning, planering och organisation och därför ligger det inte utanför hans kontroll. Man kan säga att om det föreligger produktionsstopp på grund av något som säljaren skulle kunna ha kontroll över så undslipper han inte ansvar. Säljarens kontrollområde är väldigt brett, exempelvis så anses i princip en brand som bryter ut pga. en kortslutning i det elektriska systemet omfattas av säljarens kontrollansvar, men inte om branden orsakas av en pyroman.

Det är således svårt att göra en bedömning i ditt fall om hur har rätt till skadestånd eller inte, men om produktionsstoppet härrör sig från någon som säljaren skulle ha kontroll över så bör i princip skadestånd utgå. I så fall har du endast rätt till ersättning för direkta förluster och inte indirekta, 27 § tredje stycket KöpL. Vad som utgör indirekt förlust räknas upp i 67 § andra stycket KöpL och innefattar exempelvis förlust till följd av minskning av omsättning.

Du har dock alltid rätt till skadestånd, både direkt och indirekt, om dröjsmålet beror på fel eller försummelse på säljarens sida, 27 § fjärde stycket KöpL.

Skadeståndets omfattning beräknas enligt 67 § KöpL och utgångspunkten är att det positiva kontraktsintresset ska ersättas, dvs. du ska försättas i samma situation som om leveransen hade fullgjorts utan dröjsmål. Du ska även ha försökt att begränsa din skada enligt 70 § KöpL, exempelvis om du kan köpa radioapparaterna på ett annat ställe och på så sätt undvika att hamna i dröjsmål mot dina egna kunder så ska du göra det.

Sammanfattningsvis så beror det på omständigheterna huruvida du har rätt att häva köpet samt rätt att kräva skadestånd. Utifrån din fråga kan jag inte göra en heltäckande bedömning och kan därför inte ge ett heltäckande svar. Om du vill ha en utförligare utredning så rekommenderar jag dig att använda dig utav vår express-tjänst, gå in här och beställ en juridisk utredning av oss. Det kostar 500 kr och du får svar inom tre dagar samt uppföljning via telefon eller e-mail.

Hoppas jag i vart fall har klargjort läget för dig och hur du ska gå vidare i detta ärende!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”