Påföljd då årsmodell på bil inte stämmer överens med avtal

2016-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köper bil MB SLK 200 av Framtida Bil AB i Köping 2015.I annons, kunduppgifter från Framtida Bil och garantibevis står att det är årsmodell 2009.Nu när kallelse till kontrollbesiktning kommer upptäcker vi att det är en bil årsmodell 2008. Kontrollerat nu med Merzedes Benz kundtjänst som säger att bilen är av årsmodell 2008. Denna uppgift är vi inte informerade om vid köp.Skickat mail till företaget, men ej fått svar! Anser att värdet på en bil årsmodell 2008 och 2009 kan skilja!Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Av frågan framkommer det inte men jag antar att du köpte bilen i egenskap av konsument. Då köparen är privatperson och säljaren är näringsidkare regleras frågor om varan i konsumentköplagen (1990:932).

Fel i bilen

Enligt 16 § konsumentköplagen ska bilen i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Står det i avtalet att bilen ska vara av årsmodell 2009 men den egentligen är av årsmodell 2008 föreligger det fel i bilen. Vidare ska bilen om inte annat följt av avtalet ska bilen stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, har säljaren sagt att den ska vara av årsmodell 2009 och den visar sig inte vara det är bilen att anses som felaktig.

Till sist ska bilen anses även bilen vara felaktig enligt 16 § andra stycket konsumentköplagen om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande bilens egenskaper som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet.

Det föreligger i detta fall ett fel i varan.

Reklamation

När du märkt att bilen är felaktig och vill göra en påföljd gällande ska du reklamera till företaget inom skälig tid, enligt 23 § konsumentköplagen. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att en köpare märkt fel ska alltid anses ha lämnats i tid. Reklamationstiden är tre år enligt 23 § tredje stycket konsumentköplagen. Av uppgifterna i frågan så anser jag att du har reklamerat i tid.

Påföljder vid fel på varan

Av 22 § konsumentköplagen följer det att om vara är felaktig får köparen kräva vissa påföljder såsom avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag, hävning och skadestånd. I detta fall torde påföljderna prisavdrag, hävning och eventuellt omleverans vara aktuella.

Enligt 26 § konsumentköplagen får köparen endast kräva omleverans (dvs. samma bil fast i årsmodell 2009) endast om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Har då säljaren inte en sådan bil kan man inte kräva omleverans.

Enligt 28 § konsumentköplagen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. Prisavdrag skall beräknas på objektiva grunder och motsvara skillnaden i värde vid tiden för avlämnandet mellan en vara i avtalsenligt skick och den felaktiga varan.

Enligt 29 § konsumentköplagen får köparen häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för honom. För att avgöra om det är av väsentlig betydelse för dig ska en helhetsbedömning göras där möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom övriga påföljder beaktas.Väsentligheten behöver inte ha varit synbar för säljaren, men om felet är sådant att det för köpare i allmänhet skulle vara av ringa betydelse, ligger bevisbördan på dig som köpare att visa att felet är väsentligt för dig.

I detta fall torde ett prisavdrag som motsvarar skillnaden i värde mellan bilen av årsmodell 2009 och årsmodell 2008 vara en lämplig påföljd.

Har säljaren en annan uppfattning eller inte alls vill göra upp med dig rekommenderar jag att du tar kontakt med Allmänna reklamationsnämnden, din kommuns konsumentrådgivning och i sista hand en jurist.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1096)
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?
2020-11-20 Kan jag lämna tillbaka en ännu inte betald produkt?

Alla besvarade frågor (86476)