På vilket sätt ska en arbetsgivare bevisa att en arbetstagare har misskött sig? Hur tydlig måste arbetsgivaren vara?

FRÅGA
På vilket sätt ska arbetsgivare bevisa att misskötsel föreligger vid t.ex.misskötsel och samarbetssvårigheter? Räcker det med att påstå att arbetskamrater lämnat klagomål och vill vara anonyma? Ska händelser beskrivas med datum och tid eller räcker det med lösryckta påståenden om att saker hänt under senaste månaden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar på vilket sätt som arbetsgivaren ska bevisa att en arbetstagare missköter sig eller har samarbetssvårigheter, om det räcker med påståenden om att kollegor anonymt har lämnat klagomål eller om händelserna måste beskrivas mer noggrant.

Arbetsgivarens bevisbörda vid misskötsel
Regler om anställning och uppsägning finns i lag om anställningsskydd, som förkortas LAS.

Om en arbetstagare skulle bli uppsagd på grund av personliga skäl, exempelvis vid misskötsamhet, så ska (7 § LAS). För att uppsägningen ska vara sakligt grundad och därmed tillåten, krävs att arbetsgivaren måste kunna bevisa att misskötsamheten har ägt rum, och arbetstagaren ska ha blivit informerad om att denne misskött sig i arbetet. Arbetsgivaren ska också visa att denne varnat arbetstagaren om att vid upprepad misskötsamhet kan det leda till konsekvenser för arbetstagaren. Dessutom ska arbetsgivaren sett till möjligheten att omplacera arbetstagaren för att undvika en uppsägning. Arbetsgivaren har alltså bevisbörda för att visa att dessa omständigheter faktiskt föreligger (9 § LAS).

Att arbetstagaren ska ha blivit tillsagd om sin misskötsamhet, hänger ihop med att arbetstagaren ska ha fått möjlighet att förbättra och ändra sitt beteende. Om arbetstagaren inte vetat att hen misskött sig, har hen inte heller haft chans att ändra sig om det exempelvis har skett ett missförstånd eller liknande. En sådan tillsägelse bör därför vara så tydlig som möjligt, så arbetstagaren förstår vad hen får och inte får göra, och när hen har gjort fel. Det kan exempelvis visas för tydlighetens skull genom datum och tid för misskötsamheten.

Sammanfattning samt rekommendation
Svaret på din fråga är därmed att arbetsgivaren har en bevisbörda vad gäller vad som har utgjort misskötsamhet av arbetstagaren. Arbetsgivaren ska vara så tydlig som möjligt, så arbetstagaren har möjlighet att förbättra detta.

Skulle det vara så att en arbetstagare får varning eller flera tillsägelser som denne anser är obefogat, bör arbetstagaren meddela arbetsgivaren detta. Sådant meddelande ska gärna vara skriftligt. Arbetstagaren kan i en sådan situation också vända sig till en arbetstagarorganisation (fackförbund) på arbetsplatsen för att få mer hjälp vid en sådan situation.


Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om jag har missuppfattat din fråga, eller om du har fler funderingar, är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?