Överprövning/omprövning av beslut att nedlägga förundersökning

Hej.

Det är så att jag känner två personer som blev utsatta för sexuella övergrepp av sin släkting. När jag fick höra detta anmälde jag släktingen då blev tjejerna kallade på förhör eftet förhöret greps släktingen och tjejerna blev tvångsomhändertagna av soc. Efter det så sa tjejerna att de hade ljugit om övergreppen och ändrade sin anmälan då frisläpptes släktingen. Idag är tjejerna inte i Sverige och jag får höra att övergreppen var sanna (grova övergrepp). Min fråga är om jag kan anmäla om den här släktingen? Fast Än flickorna inte är kvar i Sverige. (släktingen är det). Och vad kommer att hända om jag gör det?

Lawline svarar

Jag förstår din fråga som att förundersökningen nedlagts och att du inte är nöjd med det beslutet. Ett beslut om nedläggande av förundersökning fattas av polisen eller av åklagare. Beslutet kan inte överklagas, däremot överprövas eller omprövas. Bestämmelser om överprövning och omprövning finns i Riksåklagarens riktlinjer, se RåR 2013:1.
Om överprövning:

Om polisen fattat beslutet om nedläggning kan beslutet prövas av åklagare. Det följer av åklagarens ovillkorliga rätt att överta ledningen av en förundersökning från polisen, se 23 kap.rättegångsbalken (1942:740). Om det är en åklagare som fattat nedläggningsbeslutet kan det istället underställas högre åklagares prövning. Detta anses följa av 7 kap. 2 och 5 §§ rättegångsbalken (1942:740)


Överprövning kan företas av prövningsinstansen (den myndighet som överprövar) självmant eller efter begäran. Vem som helst kan inte begära överprövning, utan det krävs att personen ifråga har ett så kallat berättigat intresse av att få saken prövad. Är det någon annan än målsäganden eller den misstänkte som skickat in begäran krävs normalt särskilda skäl för att prövningsinstansen ska hörsamma begäran. Att vara närstående till någon som har klagorätt räcker som huvudregel inte inte.


En annan sak är att vem som helst kan försöka få prövningsinstansen att självmant överpröva beslutet. Det finns alltså inget som hindrar dig från att uppmärksamma prövningsinstansen på beslutet och tala om varför du tycker att det är felaktigt, även om prövningsinstansen inte har någon skyldighet att agera.


Om omprövning:

Enligt praxis kan ett beslut fattat av en åklagare omprövas av samma åklagare igen eller en annan åklagare på samma nivå. För att omprövning ska ske krävs som huvudregel att nya omständigheter som rör beslutet framkommit. Att någon som hörts under förundersökningen ändrar sina uppgifter är ett exempel på vad som kan påkalla omprövning.


Har du fått reda på nya uppgifter om det misstänkta brottet som inte var kända för polisen/åklagaren när beslutet om att nedlägga förundersökningen fattades, finns inget som hindrar dig från att vidarebefordra dessa uppgifter till beslutsfattaren och hoppas på att det leder till omprövning av beslutet.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo