Överklagande av myndighetsbeslut enligt förvaltningslagen

Jag och min fru fick enligt oss felaktiga parkeringsböter utanför vårt hem och vi bestred böterna till polisen. Polisen verkar inte gjort någon egentlig utredning utan beslutar efter ca 8 månader att 'Anmälan om bestridande lämnas utan bifall'

Kan man överklaga polismyndighetens beslut, och i så fall hur?

Anledningen till att vi vill gå vidare är att böterna avser att vi 'parkerat i terräng', och eftersom det är på gatan nedanför vårt hus där det inte finns några markeringar eller dylikt är det viktigt att vi får klarhet i var man kan stå och eventuellt inte får stå

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen förvaltningslagen (FL).

Utredning

Av 1-3 §§ FL framgår att lagen ska tillämpas på ärenden hos statliga förvaltningsmyndigheter, förutsatt att det inte rör brottsbekämpande verksamhet. Den så kallade officialprincipen framgår av 23 § FL och innebär att myndigheter är skyldiga att utreda ärenden i den omfattning som dess beskaffenhet kräver innan ett beslut fatta. Kommunikationsplikten som gäller för myndigheter framgår av 25 § FL och innebär bland annat att myndigheten ska underrätta den som är part i ärendet om nytt material som tillförs ärendet, exempelvis genom att myndigheten fullgör sin utredningsskyldighet, och att parten ska få möjlighet att yttra sig över detta.

Överklagande av myndighetsbeslut regleras av 40-44 §§ FL. Den huvudsakliga innebörden av dessa paragrafer är att beslut ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol och att beslutet kan överklagas om det är beslut i enskilt fall (det vill säga inte normbeslut) och kan antas påverka någons situation på ett icke obetydligt sätt. Man beaktar främst i denna bedömning faktiska effekter på partens personliga, rättsliga eller ekonomiska situation. Det framgår även att den som är part får överklaga ett beslut om det gått denne emot. Det skriftliga överklagandet ska vara riktat till den instans som ska pröva det men skickas till den myndighet som fattat det överklagade beslutet. Ett beslut ska överklagas inom tre veckor från att parten tagit del av beslutet från myndigheten.

Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan följande konstateras. Det är tänkbart att Polismyndigheten brutit mot sin utredningsskyldighet och/eller kommunikationsplikt genom att inte utreda omständigheterna ordentligt och kommunicera tillräckligt med dig som part. Jag kan dock inte uttala mig närmare om detta eftersom jag saknar insyn i ärendet. Om du vill överklaga beslutet ska du göra det till allmän förvaltningsrätt. Detta innebär dock inte att du ska skicka överklagandet dit, utan att du ska formulera det med förvaltningsrätten som avsedd mottagare. Själva handlingen skickar du därefter till Polismyndigheten som sedan vidarebefordrar den till den aktuella förvaltningsrätten. Enligt min uppfattning måste du ha rätt att överklaga beslutet eftersom det avser dig som part. Jag anser även att det är fullt tänkbart att du kan anses vara påverkad av beslut på ett icke obetydligt sätt eftersom du har intresse av att på ett principiellt plan säkert veta var vid din bostad du kan parkera och inte, även om jag inte kan uttala mig med någon säkerhet utan närmare insyn i fallet. Beslutet har uppenbarligen gått dig emot.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att du överklagar beslutet enligt vad som framgått i mitt svar eftersom frågan har betydelse för dig och det därför kan vara en god idé att se till att få ett svar med så hög tillförlitlighet som möjligt.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”