Överklagande av bygglov

2017-12-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
https://lagen.nu/2010:900Hej. Vår granne ville göra en nybyggnation - det blev vilda protester från alla berörda grannar och den första detaljplanen skrotades. Nu har en ny detaljplan dessvärre fått bygglov men vi anser fortfarande att huset är olämpligt - på tok för högt, passar ej in i miljön, ligger på tok för nära en av våra fastigheter (brandskydd?) (och det finns mycket frågetecken kring hur utförandet ska ske då huset inprincip är lika stort som tomten - vilket innebär att de måste använda vår tomt vid byggnationen). Dessutom befinner vi oss på en Ö i Göteborgs skärgård där inget kommunalt vatten existerar. Senaste vatten- rapporten beskrev höga salt-halter vilket innebär att vattnet håller på att ta slut på ön. Fler hus och fler boende belastar denna vattentillgång ännu mer. - Som ni ser är frågetecknen allt för många, Jag kan inte förstå hur detta kan ha gått igenom av kommunen. Det gör mig oerhört besviken - man ska inte kunna bygga vad som helst i en sådan utsatt miljö. Det gör dessutom inte saken bättre att kommunikation från byggherrens sida har varit oerhört dålig och nonchalant. Det enda rätta känns att överklaga en andra gång? Men det känns som att vi behöver en sakkunnig till hjälp. Hur ska man gå tillväga? Eller ska man bara släppa det?MVH Ö:bo
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som jag förstår det är det främst två frågor du vill ha svar på. Om ni har möjlighet att överklaga beslut om bygglov samt hur utsikterna ser ut vid ett sådant överklagande.

Jag kommer nedan gå igenom vad det är byggnämnden i kommunen ska ta hänsyn till enligt Plan- och bygglagen (PBL) när de bedömer om bygglov ska ges och förhoppningsvis kan detta ge dig en fingervisning på vilka möjligheter ni har vid ett överklagande.

Bygglov krävs
Eftersom du anger att personen som ska göra en "nybyggnation" redan är din granne så antar jag att det alltså rör sig om en utbyggnad, vilket i så fall är en åtgärd som ökar byggnadens volym. Vid en tillbyggnad krävs bygglov enligt PBL 9 kap 2 § 2p.

Eftersom jag inte vet hur detaljplanen ser ut för området så kan jag tyvärr inte uttala mig om huruvida tillbyggnaden står i strid med denna eller ej. I det fall du själva vill titta i lagen så finns bestämmelserna om förutsättningarna för bygglov i PBL 9 kap 30 – 32 a §§.


Hänsynsregler vid bedömningen
När beslut ska tas om bygglov ska byggnadsnämnden ta hänsyn till bestämmelserna i PBL 2 kap. Hänsyn ska tas till allmänna och enskilda intressen, PBL 2 kap 1 §. En avvägning måste alltid göras mellan nyttan av bygglovet och de konsekvenser det får för den enskilde.
Vid användning av mark ska företräde ges till sådan som från allmän synpunkt medför god hushållning, PBL 2 kap 2 §.
Enligt PBL 2 kap 5 § p 3 ska hänsyn också tas till om marken är lämplig för bebyggelse med hänsyn till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering med mera. I frågan anger du att det finns tecken på att grundvattnet börjar ta slut, detta skulle i så fall skulle kunna tala för att platsen inte är bäst lämpad för en byggnation. Eftersom din granne redan har ett hus och hen nu vill utför en tillbyggnad så är det dock möjligt att man gör bedömningen att detta inte kommer påverka vattensituation märkbart.
Du verkar oroliga för brandrisken eftersom byggnaden kommer att ligga nära ert hus. Byggnadsnämnden ska här bedöma om människors säkerhet kan tillgodoses om bygglov ges enligt PBL 2 kap 5 § p 1.

Vid ett ärende om bygglov har byggnadsnämnden alltså flera faktorer att ta hänsyn till och göra en avvägning av de för- och nackdelar som ett beslut om bygglov kan innebära för den enskilde och allmänheten. I din fråga finns det faktorer som talar för att Länsstyrelsen skulle kunna komma till ett annat beslut än kommunen vid ett överklagande. Jag saknar dock information för att kunna uttala mig ytterligare om ditt ärende. Jag kan alltså inte säga om vad ett överklagande skulle kunna leda till.

Överklagande
Beslut om bygglov tagna av kommunen får enligt PBL 13 kap 3 § överklagas till Länsstyrelsen. Den som beslutet angår har rätt att överklaga, PBL 13 kap 8 §. Enligt praxis har ägare av de fastigheter som gränsar till den granne som bygglovet gäller talerätt. Detta innebär att ni av allt att döma har rätt att överklaga beslutet om bygglov till Länsstyrelsen.

Eftersom grannens bygglov påverkar er så antar jag att ni också har lämnat synpunkter (som dock inte blivit tillgodosedda), ni ska därmed också ha delgivits beslutet om bygglov, PBL 9 kap 25 och 41 §§. Information om hur du överklagar ska finnas bifogat till beslutet. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att du har delgivits beslutet, PBL 13 kap 16 §.

Om du känner att du vill ha mer information om hur dina möjligheter ser ut eller om du vill ha hjälp av en jurist för att skriva ett överklagande så rekommenderar jag att du kontaktar en sakkunnig jurist. Vill du boka tid med en av Lawlines jurister kan du göra det här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2108)
2021-12-03 Vad kan du göra åt grannen som knackar i väggen när du sover samt skriker?
2021-11-30 Får jag bygga en brygga utan markägarens tillstånd?
2021-11-30 Ofullständig fråga.
2021-11-30 Kostnad vid tvångsförsäljning

Alla besvarade frågor (97723)