Överklaga penningböter

2017-10-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag åkte fast för fortkörning för någon vecka sedan och åkte ledsen hem och betalade mina böter. Detta har aldrig hänt tidigare. Några dagar senare fick jag veta av bekanta att ungdomar vänt på skyltarna så att det stod fel hastighet. 70 istället för 40. Jag körde i 56 i tron att jag körde rätt. Jag ville inte säga emot polisen utan skrev ju bara under. Då var jag så stressad att jag inte tänkte på att skyltarna var fel. Har jag någon möjlighet att få upprättning nu i efterhand? Vem ska jag anmäla detta till? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt är huvudregeln att alla brottsmålsdomar kan överklagas till hovrätten som i sin kapacitet som överinstans kan pröva frågan om skuld, frågan om påföljd, eller både frågan om skuld och påföljd ånyo. Detta framgår av 49 kap. 1 § rättegångsbalken.

Denna rätt att överklaga är dock inte absolut då det generellt krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva tingsrättens dom, 49 kap. 12 § rättegångsbalken. Då påföljden för din fortkörning stannade vid penningböter (en så kallad ordningsbot) hade det krävts ett prövningstillstånd av hovrätten för att de ska ta upp målet, 49 kap. 13 § rättegångsbalken. Prövningstillstånd kan meddelas om det t.ex. finns synnerliga skäl för att pröva överklagandet, se 49 kap. 14 § rättegångsbalken.

I ditt fall har du dock redan betalat böterna. Du har i och med att du betalat godkänt påföljden. Ett godkänt föreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom, vilket innebär att tiden för överklagan har gått ut.

En lagakraftvunnen dom kan endast undanröjas genom resning, se 58 kap. 2 § rättegångsbalken. Resning är ovanligt, men kan beviljas i speciella fall. Ett skäl för att bevilja resning till förmån för den tilltalad är enligt 58 kap. 2 § 4 p. rättegångsbalken om det efter det att domen vann laga kraft har framkommit någon ny omständighet eller nya bevis som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade frikänts. En ansökan om resning ska vara skriftlig och inges till hovrätten. Ansökans innehåll ska baseras på det som framgår i 58 kap. 5 § rättegångsbalken.

Det är alltså möjligt att med särskilda rättsmedel (resning) undanröja betalda böter. Viktigt att poängtera är att det krävs att omständigheten eller beviset i en domstols ögon kan förändra den ursprungliga utgången. Enbart ett påstående om en omständighet torde inte vara tillräckligt. Det måste kunna visas att den omständighet som du påstår förelåg rent faktiskt förelåg vid det aktuella tillfället. Finner en domstol att det inte finns något som styrker den omständighet som du påstår förelåg vid tillfället (med andra ord att en resning inte skulle leda till en annan utgång) så kommer resning inte att beviljas.

Jag hoppas att du har fått någon klarhet i din situation! Är det något annat du funderar över är du välkommen att ställa fler frågor till oss här på Lawline. Ett annat tips är också att kontakta en praktiserande advokat och höra vad hen säger om din situation, i vissa fall är ett första samtal gratis.

Med vänliga hälsningar

O H
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1215)
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd
2022-01-02 Åtalsplikt

Alla besvarade frågor (98466)