Överklagan av inrättande av ett naturreservat

Kan ett Länsstyrelsebeslut att inrätta ett naturreservat överklagas och till vem ställs överklagandet? Vilka har då rätt att överklaga. I det aktuella exemplet föreslås förbud för ett antal friluftsaktiviteter inom reservatet. Kan berörda friluftslivsorganisationer överklaga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Länsstyrelsen är statlig myndighet. Regler om överklagande av myndigheters beslut finns i Förvaltningslagen (FL). Regler gällande naturreservat finns i Miljöbalken (MB).

Överklagan ställs till regeringen men lämnas in till Länsstyrelsen

Eftersom det Länsstyrelsen som har tagit beslutet om att inrätta ett naturreservat så ska överklagandet ställas till regeringen (18 kap 1 § MB).

Överklagandet ska dock lämnas in till Länsstyrelsen som tog beslutet. Det är de som i sin tur överlämnar överklagan till regeringen. Överklagan ska vara skriftlig och det ska framgå vilket beslut som överklagas och på vilket sätt man vill att beslutet ska ändras (43 § FL).

Överklagandet måste lämnas in till Länsstyrelsen inom tre veckor från dag då beslutet publicerats i den lokala tidningen (44 § FL).

Rättsläget är oklart gällande vem som får överklaga

De som får överklaga beslut om ett inrättande av ett naturreservat är den som beslutet angår, om det går honom eller henne emot (42 § FL). Överklaganderätten gäller främst sakägare, alltså t.ex. fastighetsägare inom det berörda reservatet, men föreningar likt de du nämner kan också ha rätt att överklaga (16 kap 13-14 §§ MB). Tyvärr är det svårt att lämna ett tydligt svar eftersom reglerna har tolkats olika av olika myndigheter och domstolar. I praktiken får ni svar på frågan först när överklagandet har lämnats in och regeringen gör sin bedömning. Det är i slutändan de som avgör vem som har rätt att överklaga.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000