Överklagan av inrättande av ett naturreservat

2019-11-22 i Myndigheter
FRÅGA
Kan ett Länsstyrelsebeslut att inrätta ett naturreservat överklagas och till vem ställs överklagandet? Vilka har då rätt att överklaga. I det aktuella exemplet föreslås förbud för ett antal friluftsaktiviteter inom reservatet. Kan berörda friluftslivsorganisationer överklaga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Länsstyrelsen är statlig myndighet. Regler om överklagande av myndigheters beslut finns i Förvaltningslagen (FL). Regler gällande naturreservat finns i Miljöbalken (MB).

Överklagan ställs till regeringen men lämnas in till Länsstyrelsen

Eftersom det Länsstyrelsen som har tagit beslutet om att inrätta ett naturreservat så ska överklagandet ställas till regeringen (18 kap 1 § MB).

Överklagandet ska dock lämnas in till Länsstyrelsen som tog beslutet. Det är de som i sin tur överlämnar överklagan till regeringen. Överklagan ska vara skriftlig och det ska framgå vilket beslut som överklagas och på vilket sätt man vill att beslutet ska ändras (43 § FL).

Överklagandet måste lämnas in till Länsstyrelsen inom tre veckor från dag då beslutet publicerats i den lokala tidningen (44 § FL).

Rättsläget är oklart gällande vem som får överklaga

De som får överklaga beslut om ett inrättande av ett naturreservat är den som beslutet angår, om det går honom eller henne emot (42 § FL). Överklaganderätten gäller främst sakägare, alltså t.ex. fastighetsägare inom det berörda reservatet, men föreningar likt de du nämner kan också ha rätt att överklaga (16 kap 13-14 §§ MB). Tyvärr är det svårt att lämna ett tydligt svar eftersom reglerna har tolkats olika av olika myndigheter och domstolar. I praktiken får ni svar på frågan först när överklagandet har lämnats in och regeringen gör sin bedömning. Det är i slutändan de som avgör vem som har rätt att överklaga.

Hoppas att du är nöjd med ditt svar och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (345)
2020-08-07 Rätt till ekonomiskt stöd
2020-07-31 Rätt att begära att en myndighet avgör ett ärende?
2020-07-31 Vad krävs för att som anhörig till EU-medborgare bli folkbokförd i Sverige?
2020-07-30 Vilka lagar styr kommuners verksamhet?

Alla besvarade frågor (82781)