Överklagan av bygglov

2017-02-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi fick vårt bygglov beviljat december 2010. Huset färdigställt med slutbevis 2012. Nu 2017 vill granne överklaga. Vi får inget tydligt svar, har vårt bygglov vunnit laga kraft ?eller kan det överklagas så här långt efter färdigställt.? Vi har inte någon avvikelser i bygglovet, det är byggt utanför detaljplan. Grannar har blivit hörda, har då ingen invända. Men påstår nu att de hade synpunkter som inte kommunen tog hänsyn till 2010, och överklagar därför nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om bygglov återfinns i plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Ett beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § PBL. Bestämmelser om vem som får överklaga ett beslut om bygglov regleras i 22 § förvaltningslagen (1986:223) (FL), se 13 kap 8 § PBL.

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, vilket framgår av 22 § FL. En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet för vilken bygglov har sökts har i olika rättsfall ansetts ha rätt att överklaga. Er granne har således talerätt om dennes fastighet direkt gränsar mot din.

Enligt huvudregeln i 23 § FL har den som ett beslut angår tre veckor på sig att överklaga beslutet. Efter denna tidsfrist har beslutet vunnit laga kraft. I vissa undantagsfall kan beslut som vunnit laga kraft överklagas om det föreligger starka skäl till att överklagandet inte skett i tid. Det ska dock mycket till för att ett överklagande ska få ske efter det att besvärstiden gått ut och därför är det mest troligt inget ni behöver oroa er över.

Hoppas du fått mer klarhet i situationen!

Med vänliga hälsningar

Oskar och Sofia

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88166)