Överklaga tingsrättens beslut om att inte utse offentlig försvarare

2015-03-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är en 18-årig grabb som är misstänkt för att ha innehaft en pyroteknisk vara på en fotbollsarena under matchen mellan IFK Göteborg och Nordsjälland den 24 januari och är då således misstänkt för brott mot ordningslagen. Jag fick avslag på min ansökan om en offentlig försvarare och ska nu överklaga detta beslut. Har ni, eller vet ni om jag på internet kan ta del av någon mall på en överklagan på något sätt? Jag tror att det skulle vara enklare för mig att skriva en ordentlig och utförlig överklagan med en mall till hands. Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har tyvärr inte tillgång till någon sådan mall, däremot kan jag försöka förklara vad som gäller vid överklagande av ett beslut som har fattats av tingsrätten och vad ett sådant överklagande ska innehålla.

Det beslut som tingsrätten har fattat är ett s.k. icke-slutligt beslut. Som huvudregel gäller att icke-slutliga beslut endast får överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut (se 49 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken). I det här fallet finns dock ett undantag i 49 kap. 5 § 7 p. rättegångsbalken (eftersom beslutet avsåg begäran om försvarare). Beslutet kan alltså överklagas.

Vad som gäller vid överklagande av beslut framgår av 52 kap. rättegångsbalken. I bestämmelsen 52 kap. 3 § rättegångsbalken framgår i punktform vad ett överklagande ska innehålla.

"Överklagandet skall innehålla uppgifter om

1. det beslut som överklagas,
2. den ändring i beslutet som yrkas,
3. grunderna för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd skall meddelas, när sådant tillstånd krävs, och
5. de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis."

Överklagandet ska ges in till tingsrätten inom tre veckor från dagen då beslutet meddelades (se 52 kap. 1 § rättegångsbalken). Prövningstillstånd krävs inte i det här fallet, vilket framgår av 49 kap. 13 § femte stycket rättegångsbalken.

Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss igen!

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81824)