FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/06/2015

överklaga strafföreläggande och sen bevisföring

Hur överklagar man ett strafföreläggande efter erkännande och går det att att dra in fler vittnen efter åklagaren gjort sitt ?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline,

Gällande din första fråga om strafföreläggande finns bestämmelser i 48 kap rättegångsbalken (RB), se här. Enligt 48:3 st 2 RB likställs ett strafföreläggande med en dom som har vunnit laga kraft. Att en dom har vunnit laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga. Genom “vanliga” överklaganderegler är det därför inte möjligt att överklaga ett godkänt strafföreläggande. Under vissa särskilda förutsättningar kan det dock vara möjligt att undanröja ett strafföreläggande efter klagan över domvilla (59:6 RB).

Gällande din andra fråga om inkallande av vittnen i ett sent skede av brottmålsprocesser kan kort sägas att det är tillåtet att åberopa ny bevisning även så sent som under huvudförhandlingen. Om den nya bevisningen, på grund av fördröjningar eller liknande, leder till ökade rättegångskostnader riskerar dock den som åberopat bevisningen att få svara för dessa (31:4 RB).

Hoppas du fått svar på din fråga

Lawline RådgivareRådgivare