Överklaga socialnämndens beslut

Hej.

Jag vill begära omprövning till socialnämnden angående en utredning gällande LVU utförd av en opartisk och osaklig utredare vid socialtjänsten. Hur ska nämnden agera vid en sådan begäran, vilka skyldigheter har nämnden och hur bör en sådan begäran utföras?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kravet på saklighet och opartiskhet

Socialnämnden ska i sin verksamhet vara saklig och opartisk (5 § FL). Utgångspunkten är att en den som är jävig och därmed partisk inte får ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs (17 § FL). Det finns fyra situationer som en handläggare kan anses vara jävig och därmed partisk. En handläggare kan vara jävig om handläggaren själv eller någon närstående är part i ärendet. En jävssituation kan också uppstå om handläggaren är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet. När handläggaren har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet kan handläggaren anses vara jävig. En handläggare kan också bedömas vara jävig om någon annan särskild omständighet förekommer som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas (16 § FL).

När Socialnämnden ska ändra ett beslut

Socialnämnden ska ändra ett beslut som den har meddelat om socialnämnden anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Det förutsätter dock att socialnämnden kan ändra beslutet snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part (38 § FL).

Överklaga beslutet

En del av socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (se fullständig lista i 41 § LVU). Till exempel om nämnden beslutat att ta den unge från det hem där han eller hon vistas eller beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen. Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligen till förvaltningsrätten. Överklagandet ska dock ges in till den myndighet som har meddelat beslutet, dvs. nämnden. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras (43 § FL). Överklagandet måste ske inom tre veckor från att den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten (44 § FL). En ny prövning kommer i så fall att göras i förvaltningsrätten.

Det är också möjligt att göra en JO-anmälan om du anser att någon blivit felaktigt behandlad av en myndighet. JO kan inte ändra ett beslut. Däremot kan JO uppmärksamma och rikta kritik mot myndigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000