Överklaga Skatteverkets beslut om folkbokföring? Person felaktigt folkbokförd på adress

2019-10-27 i Myndigheter
FRÅGA
Är det någon idé att överklaga till Skatteverket då min son felaktigt blivit skriven hos mig. Han är i själva verket hemlös för tillfället. Jag är pensionär och kan inte bli av med mitt bostadstillägg då jag har liten pension.Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

För att besvara din fråga kommer jag först redogöra för den grundläggande lagstiftningen kring de regler som gäller kring folkbokföringen. Jag har utgått ifrån att din son är vuxen och myndig. En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han är att anse som bosatt. En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Den kommun där en person är folkbokförd är hans folkbokföringsort (6-7§§ folkbokföringslag (FOL)).

Om en persons bosättning inte kan hänföras till en kommun anses han sakna känd hemvist (13a FOL). Skatteverket tordes därmed utefter den information du lämnat folkbokföra din son som en person "utan känd hemvist" (4 § FOL). Skatteverkets beslut kan som du skriver överklagas, detta ska ske till förvaltningsrätten (38§ FOL). Skatteverkets beslut får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller (40 § första stycket FOL). Överklagandet ska skickas till Skatteverket, där de därefter skickar det vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Det är din son som får skicka in detta överklagande, då han är den som beslutet gäller. Om du klickar här får till tillgång till en blankett för överklagandet (som han skickar till Skatteverket). Han skickar därefter blanketten till sitt skattekontor.

Mitt råd är att du i första hand kontaktar Skatteverket och anmäler/berättar att en person som inte är bosatt på din adress har folkbokförts där. Kontaktar du Skatteverket och förklarar din situation kan det lösas utan något behov av en överklagan. Då deras beslut (enligt din beskrivning) är fel kommer de att göra en utredning och därefter lista din son på en annan adress eller utan känd hemvist. Kontaktuppgifter till Skatteverket kan framgå specifikt på beslutet om folkbokföring som din son har fått annars kan du se kontaktuppgifter på denna länk.

Jag hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte annars att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll