Överklaga rättshjälpsbeslut

2017-07-31 i Rättshjälp
FRÅGA
Har just fått avslag på en rättshjälspansökan i Malmö Tingsrätt. Formulering på avslaget var väldigt oneutralt, skulle kunna beskrivas som oförskämt. Min fråga är om jag kan flytta målet från Malmö tingsrätt till rätten där jag faktiskt bor, Stockholm, då jag uppfattar detta som att rätten i Malmö inte är neutrala och kan alltså inte hantera frågan utan jäv. Tvisten gäller vårdnad och umgänge av barn som är 11 år och också haft sin hemvist i Stockholm. Barnet bor ej i Malmö nu, och ej heller motparten då de har flyttat till Danmark.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar på vad du kan göra åt ett beslut om avslag på en rättshjälpsansökan.

Till att börja med regleras dessa frågor i rättshjälpslagen (RhjL) och rättegångsbalken (RB).

Som huvudregel ska beslut om att bevilja rättshjälp fattas av domstol om ärendet handläggs vid domstol och i övriga fall av Rättshjälpsmyndigheten. Eftersom att vårdnadstvisten troligtvis väcktes och påbörjades vid Malmö tingsrätt, så är det den tingsrätten som även handlägger och fattar beslut i rättshjälpsfrågan.
(39 § RhjL)

Om domstolen finner att det i enlighet med rättshjälpslagen inte föreligger skäl att bevilja rättshjälp, avslås ansökan om rättshjälp genom ett s.k. icke-slutligt beslut.

Ett icke-slutligt beslut får som huvudregel endast överklagas i samband med ett överklagande av dom eller ett slutligt beslut (exempelvis då Malmö tingsrätt meddelar dom i vårdnadstvisten, vilket är ett slutligt beslut). Dock finns det undantagsregler till detta.
Domstolsbeslut i rättshjälpsfrågor kan och får nämligen överklagas särskilt om tingsrätten i beslutet har:
1. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,
2. avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit eller
3. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen i annat fall än som avses i ovanstående punkt 1 och 2.
(43 § 1 stycke RhjL, 49 kap. 3 § 2 stycke, 49 kap. 5 § p. 5, 7 och 8 RB).

För att kunna överklaga domstolsbeslutet i rättshjälpsfrågan enligt ovanstående punkt 2 och 3, måste du först anmäla missnöje, om det är så att beslutet har meddelats under rättegången. Missnöjesanmälan skall göras genast och annars inom en vecka från den dag då du fick del av beslutet. Om du försummar detta har du tyvärr inte längre rätt att överklaga beslutet.
(49 kap. 6 § RB).

Själva överklagan ska sedan ske skriftligen till Malmö tingsrätt inom tre veckor från den dag som beslutet meddelades.
(52 kap. 1 § RB).

Sammanfattningsvis så kan du alltså inte själv välja att flytta målet till en annan tingsrätt. Det är den tingsrätt som målet pågår vid som har behörighet att besluta och döma i målet, såvida tingsrätten själv inte gör en annan bedömning. Gällande jävsfrågor är detta något som enbart kan prövas av rätten självmant. Det som du däremot kan göra är att överklaga Malmö tingsrätts beslut om avslag på din rättshjälpsansökan. Tänk då på att det är viktigt att du gör en missnöjesanmälan innan och att du överklagar inom tidsfristen om tre veckor. Om du har frågor på hur du ska gå tillväga för att göra detta så kan du vända dig till Malmö tingsrätt eller till Rättshjälpsmyndigheten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (71)
2021-03-25 När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?
2021-03-05 Kostnad för försvarare
2021-01-31 Vem får vara juridiskt ombud i tvistemål?
2020-12-31 Fråga angående rättskydd och rättshjälp.

Alla besvarade frågor (94270)