Överklaga kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd

2021-05-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
hej, det handlar om livränta-arbetsskada hos kammarrätten.Jag har inte blivit beviljad prövningstillstånd hos kammarrätten trots bevis och flera läkarintyg som bevisar min arbetsskada. Felaktigheter från försäkringskassan och förvaltningsrätten har inte beaktats hos kammarrätten. Jag undrar om jag ska gå vidare till Högsta förvaltningsdomstol eller ska jag börja om från början och om jag har rätt till det?Jag är tacksam om ni kan hjälpa mig!MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Vad gäller mål i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen finns bestämmelser i förvaltningsprocesslagen (FPL).

Överklaga till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen

Är en person missnöjd med en dom eller beslut från förvaltningsrätten går det att överklaga det skriftligen till kammarrätten (33 § FPL).

I ditt fall krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva överklagandet. Sådant prövningstillstånd ska meddelas om någon av följande förutsättningar föreligger:

1.det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,

2.det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till,

3.det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4.det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (34 a § FPL).

Eftersom det i ditt fall inte har beviljats något prövningstillstånd finns det en möjlighet att överklaga kammarrättens beslut att inte bevilja prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen (35 § FPL). För detta krävs prövningstillstånd, och i Högsta förvaltningsdomstolen krävs det att

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta förvaltningsdomstolen eller

2.att det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (36 § FPL).

Detta kallas för prejudikatdispens respektive extraordinär dispens. Huruvida det föreligger skäl för prövning i just ditt fall är dock svårt att utifrån de givna omständigheterna avgöra.

Kan man väcka en ny talan?

Om du väcker en ny talan om samma sak kommer den att avvisas av domstolen, då den redan anses vara rättskraftigt avgjord. Man säger då att det föreligger res judicata, vilket innebär att saken redan är materiellt prövad och avgjord i en lagakraftvunnen dom.

Sammanfattning och råd

Det går att överklaga kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. För att Högsta förvaltningsdomstolen ska bevilja prövning krävs prövningstillstånd, vilket beviljas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen eller om det annars finns synnerliga skäl till en sådan prövning. Det är dock svårt att utan närmare uppgifter avgöra om sådana skäl finns i ditt fall.

Du kommer inte kunna väcka en ny talan om samma sak, eftersom din nya talan då kommer att avvisas på grund av res judicata. Mitt råd till dig är därför att du överklagar kammarrättens beslut, och att du i ditt överklagande noggrant beskriver varför prövningstillstånd ska meddelas (förslagsvis utifrån de felaktigheter som inte har beaktats och som kan utgöra grovt förbiseende eller grovt misstag).

Skulle du behöva mer hjälp vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller har några frågor kring mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2021-06-14 Allmänna reklamationsnämnden ger rekommendationer
2021-06-10 Var kan jag skilja mig och vilken landslag gäller?
2021-06-08 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2021-06-06 Vad är tredskodom? Finns tredskodomen i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (93181)