Överklaga försäkringsvillkor - "plötsligt och oförutsett"

2017-08-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag var inte medveten om att appen som visar om något fönster eller dörr är öppen inte täckte även takluckan och fick in regn i bilen. Jag anmälde skadan till Länsförsäkringar Bergslagen med hänvisning till att jag hade Allrisk försäkring och fick följande svar:"Enligt våra villkor så gäller allrisken för plötslig och oförutsedd händelse som orsakats av dig, förare eller passagerare. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsett). Vi kan därför inte hjälpa dig i denna skada."Tacksam för råd hur jag bör och kan agera för att ändra detta beslut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man köper en försäkring så ingår man samtidigt ett avtal med försäkringsbolaget. Avtalet reglerar vad som gäller mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Detta avtal regleras förhållandevis fritt av försäkringsbolaget inom ramen för de lagar som gäller på området.

Viktiga begränsningar i försäkringen ska tydligt framgå
Försäkringsbolag är skyldiga att i den mån det är möjligt lämna information till försäkringstagaren i läsbar form (2 kap. 1 §). Informationen ska vara klar och tydlig. Innan en försäkring tecknas ska försäkringsbolaget lämna information som underlättar försäkringstagarens bedömning av försäkringsbehovet och val av försäkring. Informationen ska på ett enkelt sätt återge det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren. Viktiga begränsningar av försäkringsskyddet ska tydligt framgå (2 kap. 2 §). Vad gäller "viktiga begränsningar" åsyftas alla typer av villkor som sätter en gräns för försäkringens omfattning. Vid bedömningen av vilka begränsningar som är "viktiga" och därmed måste anges tydligt ska hänsyn tas till hur betydelsefull begränsningen är, om den är vanlig förekommande i försäkringsavtal och vad försäkringstagaren kan antas tro om skyddets omfattning. I doktrin står skrivet att termen "allriskförsäkring" kan framstå som mycket vidare för en lekman än för en person som är verksam i försäkringsbranschen vilket kan vara vilseledande vad gäller skyddets omfattning.

Om en viktig begränsing inte tydligt framgår får det inte åberopas
Efter avtalsslutet ska försäkringsbolaget, om det inte skett tidigare, lämna ovan nämnda information och särskilt upplysa om villkor som med hänsyn till försäkringens beteckning utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsskyddet (2 kap. 4 §). Om ett villkor som utgör en oväntad och väsentlig begränsning av försäkringsvillkoret inte särskilt har framhållits av försäkringsbolaget, vare sig före eller efter avtalsslutet, får det inte åberopas av bolaget (2 kap. 8 §).

Ifall du inte fått tillräcklig information angående begränsningen i försäkringsvillkoret får alltså inte försäkringsbolaget åberopa villkoret. Det kan dock vara svårt att vinna framgång med en talan kring detta ifall du fått villkoret hemskickat alternativt på annat vis fått informationen till handa. Möjligtvis kan du hävda att termen ”allrisk” för dig har en vidare innebörd än vad som tydligt framgår i villkoret.

Skadehändelsen ska innehålla ett överraskningsmoment
I försäkringsvillkoret står att allrisken gäller för en ”plötslig och oförutsedd händelse”. Enligt praxis innebär det att skadehändelsen ska innehålla ett visst överraskningsmoment och inte kan framstå som beräkneligt eller i vart fall tänkbart i en viss situation. Om du menar att skadehändelsen för dig innehöll ett överraskningsmoment genom att du trodde appen styrde också takluckan och att detta inte gick att förutse och därigenom förhindra kan du även överklaga beslutet på denna grunden. Även här tror jag dock det är svårt att vinna framgång då försäkringsbolaget med största sannolikhet kommer hävda att det inte är oförutsett att appen inte styrde också takluckan.

Hur du går vidare med din fråga
Du har alltså två alternativ. Antingen kan du hävda att du som försäkringstagare inte fått tillräckligt med information om försäkringens begränsning och att termen ”allrisk” har en vidare innebörd för dig som lekman än vad som tydligt framgår. Alternativt kan du försöka överklaga mot bakgrund att händelsen visst var plötslig och oförutsedd och alltså ska omfattas av försäkringen. Tyvärr tror jag att du kommer ha svårt att få rätt i denna frågan.

Innan du beslutar dig för att överklaga beslutet rekommenderar jag dig att vända dig till den handläggare som handlagt ditt ärende. Handläggaren kan närmare förklara beslutet och eventuellt reda ut meningsskiljaktigheter. Om du därefter ändå beslutar dig för att överklaga ska du sända in en skriftlig överklagan till Länsförsäkringar – ansvarig chef kommer då informeras och ärendet kommer lämnas vidare för omprövning. Det nya beslutet kommer meddelas dig skriftligen. Hjälper inte detta är nästa steg att ta frågan vidare till Länsförsäkringars kundombudsman. Avslutningsvis kan du få frågan prövad antingen av Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?