Överklaga ett häktningsbeslut efter fällande dom - rätt till ersättning vid bifall?

2019-11-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om man omhäktas vid rättegång fram till dom och blir dömd för sitt brott. Kan man gå till hovrätten och få ersättning då och frisläppt tills domen laga kraft?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Allmänt om häktning och rätten att överklaga häktningsbeslut.

Jag kan börja med att förklara att det är möjligt att överklaga ett häktningsbeslut utan några restriktioner vad gäller tidsfrist enligt 52:1 RB. Överklagan sker till tingsrätten.

För att en person ska kunna häktas måste det föreligga ett s.k. häktningsskäl som återfinns i 24:1 1 st. 1-3p. RB. Det finns tre häktningsskäl som är flyktfara, kollusionsfara eller recidivfara. I vanliga fall är det antingen flyktfara eller recidivfara som brukar föreligga när en förundersökning är klar och den åtalade är fortsatt häktad. Med flyktfara menas att det finns en risk att den åtalade avviker eller på annat sätt undrar sig lagföring eller straff. Med recidivfara avses att den åtalade fortsätter med sin brottsliga verksamhet.

I lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder finns regler om ersättning när någon har blivit utsatt för tvångsåtgärder. I 2 § 1 st. 4 pt. anges att den som har blivit häktad på grund av misstanke om brott har rätt till ersättning om beslutet om frihetsinskränkning efter överklagande eller överprövning upphävs eller ersätts av ett beslut om en mindre ingripande åtgärd.

Svar:

Om du har överklagat häktningsbeslutet och blir frisläppt därav kan du få ersättning enligt fjärde punkten. Detta gäller även om beslutet upphävs i samband med en fällande dom tills domen vinner laga kraft.

Med vänliga hälsningar,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82701)