FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/05/2016

Överklaga dom som vunnit laga kraft

Min fästman blev dömd till fängelse 1 år i sverige och utvisning 5 år. Jag var gravid under rättegången. Eftersom vår flicka inte var född togs ingen hänsyn till henne när de yrkade på straffet. Han blev rådd till att inte överklaga då de tyckte att han riskerade att få det dubbla. Han sitter för grov stöld och en narkotikaföreseelse. Går det i efterhand att överklaga utvisningen trots att domen vunnit laga kraft? Han har suttit klart fängelse-straffet den 3 juli.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En dom som vunnit laga kraft kan inte överklagas. De möjligheter som finns att få en omprövning är via de extraordinära rättsmedlen. Dessa är resning, återställande av försutten tid och besvär över domvilla. Det är svårt att få till en omprövning av en dom genom extraordinära rättsmedel och de används bara i speciella situationer.

Resning i brottmål regleras i 58 kap. 2 § rättegångsbalken. Resning kan beviljas till exempel om någon av rättens ledamöter eller åklagaren har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande som har inverkat på målets utgång, om domare eller åklagare var jävig, om något bevis var falskt, om något nytt bevis eller ny omständighet har framkommit som kunde ha inverkat på målets utgång och det finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade är skyldig till brottet, samt om rättstillämpningen uppenbart strider mot lag.

Återställande av försutten tid regleras i 58 kap. 11 § rättegångsbalken, och innebär att en person som inte har överklagat i rätt tid ändå kan få överklaga om han/hon haft laga förfall. Laga förfall är när någon på grund av avbrott i den allmänna samfärdseln (trafiken), sjukdom eller annan omständighet som han/hon inte bort förutse eller som domstolen av annan anledning anser vara giltig ursäkt har hindrats att fullgöra något i rättegången (till exempel att överklaga i rätt tid).

Besvär över domvilla regleras i 59 kap. 1 § rättegångsbalken, och innebär att en dom kan undanröjas om det förekommit grovt rättegångsfel under rättegången.

Min bedömning är att omständigheten att ni har fått ett barn efter att domen mot din fästman kom, tyvärr inte kan utgöra grund för något extraordinärt rättsmedel och att din fästmans straff därför inte kan ändras.


Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?