Överklaga beslut från Löf och möjlighet till skadestånd

2020-03-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har ett beslut från IVO om en vårdskada IVO utett. De har kommit fram till att jag blev strålad för en mycket liten tumör i en polyp i ändtarmen på grund av att radiologen som bedömde mina MR bilder inte hade behörighet. IVO anser att sjukhuset brutit mot patientsäkerheten b.la Jag har strålskador och fick en mycket svårläkt infektion efter operation. Den tog 6 mån att läka. Detta gjordes 2016. Jag kommer ha men resten av livet. Löf vägrar betala ersättning, vad ska jag göra? Mycket tacksam för svar då detta gnager i mig hela tiden. Kommer aldrig kunna jobba heltid igen. Jag är nu 57 år ocv har svåra smärtor i baken, lymfödem och polyneuropati efter strålningen. Jag var fullt frisk när jag drabbades. Tumören upptäcktes av en slump. Vänligen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar det du varit med om. Jag kommer först gå igenom förutsättningarna för rätt till ersättning om man drabbats av en skada i samband med sjukvård och sedan hur man kan gå tillväga om man är missnöjd med Löf:s beslut i sitt ärende.

Det framgår att du skadades i samband med en sjukvårdsbehandling, att IVO har utrett detta och kommit fram till att vårdgivaren i detta hänseende brustit i patientsäkerheten samt att Löf bedömt att det inte förelegat rätt till patientskadeersättning.


Förutsättningar för ersättning enligt Patientskadelagen

Om man drabbats av en skada i samband med hälso- sjuk-, eller tandvård kan man alltså ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen (PSkL). Av 6 § PSkL framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården samt att skadan ska ha kunnat undvikas. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

För att ha rätt till ersättning för en behandlingsskada enligt 6 § p. 1 PSkL, exempelvis, förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och ska, rent objektivt, ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett sätt som varit mindre riskfyllt. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill behandlingsskada. Patientskadeersättning lämnas inte om skadan har uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada, som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet, 7 § p. 1 PSkL. Detta undantag gäller, till exempel, i situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling har varit tvunget att stättas in utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser.

Enligt lagen måste skadan anmälas inom 10 år från den tidpunkt den orsakades, för att rätten till ersättning enligt lagen inte ska förloras, 23 § PSkL.

Om man är missnöjd med Löf:s beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som Löf fattat i ditt ärende har du en möjlighet att få ditt ärende internt omprövat av Löf:s klagomålsfunktion, vilket är kostnadsfritt. Du har också en möjlighet att begära in ett yttrande från Patientskadenämnden. Nämndsprövningen är också kostnadsfri och du går tillväga på så sätt att du kontaktar Löf och begär prövning hos Patientskadenämnden. Detta handläggs då av Löf:s klagomålsfunktion som sammanställer materialet i ärendet, låter dig ta del av underlaget för att godkänna eller komplettera materialet och sänder det sedan till nämnden. Patientskadenämndens yttrande är rådgivande och brukar i regel följas av försäkringsbolagen. Nämndens yttrande ska verka för att patientskadelagens regler om patientskadeersättning tillämpas enhetligt och rättvist.

Att tänka på är att detta måste ske inom sex månader från det att du fick del av det slutliga beskedet från Löf. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att få ditt ärende internt omprövat eller för att begära in ett yttrande från Patientskadenämnden, här.

Du kan även vända dig till allmän domstol för att få din tvist prövad, även här gäller en tidsfrist om sex månader. Då väcker du talan mot det försäkringsbolag där vårdgivaren har tecknat sin patientförsäkring, alltså Löf i detta fall. För det fall du väckt talan i domstol och efter en sådan prövning fortfarande inte är nöjd med beslutet har du inte längre en möjlighet att begära en intern omprövning hos Löf eller prövning i Patientskadenämnden.

Du har även en möjlighet att vända dig till allmän domstol för att kräva skadestånd i en civil skadeståndsprocess gentemot den vårdgivare (landstinget) som behandlat dig. I sådant fall blir det då alltså inte försäkringsbolaget (Löf) som du stämmer utan själva vårdgivaren. Det kan vara en rätt knepig rättsprocess då du måste kunna bevisa att vårdgivaren ifråga har begått så allvarliga fel att den är skadeståndsskyldig. Du måste dels kunna visa att du lidit skada samt att det föreligger ett samband mellan din skada och sjukvårdens handlande.

Om du skulle välja att vända dig till allmän domstol bör du först anlita ett ombud. Att tänka på är att en process i domstol kan bli rätt kostsam. I vissa fall kan det dock föreligga en möjlighet att få vissa kostnader betalda genom att rättsskydd kan ansökas om via hemförsäkring, varför det bör undersökas.

Hoppas att detta svar kan vara till någon hjälp och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt på något sätt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (613)
2020-09-21 Obehörig vinst och ersättningsberäkning inom skadeståndsrätten
2020-09-17 Har min dotter rätt till skadestånd från sin skola?
2020-09-07 Kan jag få någon ersättning för min förstörda oförsäkrade motorcykel?
2020-09-04 Skadestånd för varm mat

Alla besvarade frågor (84259)