Överkänsliga grannar?

2020-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i lägenhet och har en granne som är jättekänslig, hotfull och aggressiv. Den här grannen har anklagat mig för olika saker och även hamnat i bråk med andra grannar i trapphuset. Jag kan inte ens gå ut eller in i min lägenhet eller prata med mina grannar utan att den känsliga grannen stör sig. Vad kan man göra?MVH,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande hyra och hyresgäster finner du i 12 kap. Jordabalken (JB). Specifikt gällande störningar mellan hyresgäster förekommer reglerna i 12 kap. 25 § JB.

Vad säger lagen om störningar mellan hyresgäster?

Enligt 12 kap. 25 § JB ska hyresgäster se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar, som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem för vilka han svarar, 12 kap. 24 § första stycket JB.

Det som lagen framhäver är att hyresgästen ska respektera sina grannar och försöka att störa så lite som möjligt, utöver detta har hyresgästen också ansvar för att gäster eller arbetare i lägenheten inte stör grannarna. Det vill säga att hyresgästen är skyldig att se till att inte störa omgivningen, och iaktta sundhet, ordning och gott skick, samt se till att även dennes närstående/besökare inte stör.

Något viktigt att ha i åtanke är att hänsyn inte ska tas till hyresgäster som är känsligare än normalt, vad som menas med hyresgäster som är känsligare än normalt är hyresgäster som stör sig på rörelser som är förväntade på dagtid och som tillsäger andra hyresgäster att dämpa sig kontinuerligt. Det kan också påpekas att en hyresgäst som tillsäger andra hyresgäster gång på gång utgör i sig en störning mot de hyresgäster som blir tillsagda. I propositionen till lagen poängteras det att på natten ska de boende kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten, (prop. 1992/93:115 s. 30-31).

Vad händer om hyresgästen stör?

Om det är fallet att det förekommer störningar i boendet, bör hyresgästen meddela hyresvärden som i sin tur ska ge den störande hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna, 12 kap. 25 § andra stycket. Skulle störningarna fortsätta även efter tillsägelse har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet i förtid med stöd av lag som framhåller att hyresrätten är förverkad och att hyresvärden har rätt att säga upp avtalet, 12 kap. 42 § första stycket, sjätte punkten JB.

Skulle det däremot vara fallet att störningarna är av allvarlig karaktär, krävs det ingen tillsägelse och hyresgästen förvärkar sin rätt till hyresgästen omedelbart. Det krävs heller inte någon underrättelse till socialnämnden som i annat fall krävs vid vanliga störningar i boendet, 12 kap. 42 § fjärde stycket JB. Störningar av allvarlig karaktär kan även vara störningar som är kopplade till allvarlig brottslighet, ett exempel på detta framkommer i praxis. I fallet hade en hyresgäst oprovocerat misshandlat en granne och även uttalat allvarliga hot gentemot denne. Rätten ansåg att det som hade inträffats var tillräckligt starka skäl för att hyresgästens hyresrätt omedelbart skulle förverkas, RH 2006:72.

Vad gäller i ditt fall?

Som jag förstått har du en granne som i din mening är överkänslig och hotfull. Vidare har din granne gång på gång uppmanat dig och andra hyresgäster att dämpa sig. Av det som jag nämnt ovan ska dessa typer av hyresgäster som är känsligare än normalt inte tas hänsyn till eftersom man måste räkna med en del liv på dagen. Det vill säga att om denna hyresgäst klagar till hyresvärden gällande de påstådda störningarna ska hyresvärden inte ta hänsyn till klagomålen. I samband med att denna hyresgäst har tillsagt dig och andra hyresgäster att dämpa sig utgör i sin tur en störning mot er som ni har rätt att meddela er hyresvärd om. Gällande denna störning har hyresvärden skyldighet att meddela hyresgästen om att omedelbart sluta med störningarna och även meddela socialnämnden. Kort och gott rekommenderar jag dig att kontakta din hyresvärd antingen själv eller att ni som är påverkade går ihop och tillsammans meddelar hyresvärden. Skulle det vara fallet att hyresgästen fortsätter med störningarna efter tillsägelsen bör hyresvärden säga upp hyreskontraktet med den störande hyresgästen.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1923)
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet

Alla besvarade frågor (91094)