Övergång av företag. Vem ska betala ut lön?

FRÅGA
Anställningsavtal vid övergång av företag: Hej, Jag har en fråga gällande anställningsavtal när man byter arbetsgivare. I detta fall gäller det när ett företag köps upp av ett annat. Enligt LAS 6b§ (1976:580) övergår de rättigheter och skyldigheter pga anställningsavtal & -villkor på den nya arbetsgivaren. Dock är tidigare arbetsgivare ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Låt oss säga att man "byter företag" vid 1/1 2018. Hur blir det då med lönen? Kommer det låt oss säga att den tidigare arbetsgivaren är A och den nya är B. Kommer A betala ut lönen till och med januari (för arbete som utfördes i dec) eller kommer detta då gå över på B? Kan dessutom A skylla på skillnad i lönessystem som gör att arbetstagaren behöver antingen ta ett lån från företaget för att få lön i jan (återbet delas upp i 6 månader och B lånar alltså ut) eller att man går utan lön i jan om man inte vill låna? Denna situation har drabbat mig och jag tycker att det är orimligt att jag ska behöva ta ett lån från det nya företaget för att få lönen för januari eller att jag inte ska få någon lön alls om jag inte vill ta lån. Enligt MBL 6b§ förstår jag det som att A t.o.m ska betala ut lönen i januari, för att B sedan betalar ut lönen fr.o.m feb (för utfört arbete i jan)? För tar jag lånet behöver jag väl mest sannolikt även betala en ränta (visserligen blir det inte miljonbelopp). Finns det lagar för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga om anställningsvillkor vid övergång av företag regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd.

Enligt Prop. 1994/95 s. 81 så ska 6b§ läsas så att ansvaret för ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren, som hänför sig till tiden före övergången, är solidariskt och att man som arbetstagare därför kan vända sig mot vilkendera man vill av överlåtaren (den tidigare arbetsgivaren) och förvärvaren (den nye arbetsgivaren). Paragrafen reglerar emellertid bara förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivarna. Vem som slutligen skall stå för löneutbetalningen avgöras av vad som avtalats mellan parterna vid övergången men är inget som man som arbetstagare ska beröras av.

Du har alltså enligt lag rätt att vända dig till den förre arbetsgivaren och denne är skyldig att betala dig lön för i det här fallet december månad. Arbetsgivaren kan inte ställa som krav att du ska ta ett lån för att få lönen utbetald.

Inom vilken tid ett löneanspråk ska göras

Grundar sig lönefordran på kollektivavtal ska du vända dig till den arbetstagarorganisation (fackförbund) du är bunden till så de kan påkalla förhandling om fullgörelse, vilket ska ske inom fyra månader efter det att man har fått kännedom om den omständighet vartill yrkandet hänför sig (se Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL 64§), dock senast inom 2 år. Denna bestämmelse är emellertid möjlig att till viss del frångå genom kollektivavtal (se MBL 3§ 2 st.). Om inget är särskilt avtalat i kollektivavtal eller i ett personligt anställningsavtal så är det tio års preskription som gäller (Preskriptionslagen 2§).

Börja med att åter framställa krav mot din tidigare arbetsgivare. Kom ihåg att du även har möjlighet att vända dig mot din nya arbetsgivare. Annars kontaktar du eventuellt fackförbund som kan hjälpa dig att driva in din fordran. Vill de inte hjälpa dig kan vi hjälpa dig att skicka en lönefodran till din gamla arbetsgivare. Du kan antingen nå oss här eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (806)
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?
2022-01-18 Får man omplacera eller säga upp ovaccinerad personal på ett äldreboende?
2021-12-31 Måste min arbetsgivare presentera skriftligt anställningsavtal samt betala lön?

Alla besvarade frågor (98612)