Provanställningstid

2020-02-16 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag har sökt en fast tjänst och fick 6 månader provanställning, men min arbetsgivare ville inte ge mig fast anst. utan förlänger hon provanställning i 4 månader till. Och efter fyra månader säger hon att hon kan inte ge mig fast anställning. Har hon rätt för det ? Vad är mina rättigheter?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning
Rättsregler om anställningsskydd för en arbetstagare återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS). En provanställning får pågå i högst sex månader (6 § första stycket LAS). Denna regel kan inskränkas genom kollektivavtal eftersom att LAS är semidispositiv (jfr 2 § tredje stycket LAS). Det innebär att en provanställning får pågå i längre tid än sex månader endast om det finns reglerat i kollektivavtal. Om det däremot inte finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen, är det maxtiden på sex månader enligt LAS som gäller.

Om arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter att provanställningstiden har löpt ut, ska ett besked om detta lämnas innan prövotidens utgång (6 § andra stycket LAS). Arbetsgivaren behöver inte uppge något skäl som grund för avslutandet. Beskedet ska ges till arbetstagaren minst två veckor i förväg (31 § LAS). Om arbetsgivaren inte har gett ett sådant besked, ska provanställningen automatiskt övergå till en tillsvidareanställning (6 § andra stycket LAS).

Vad gäller i ditt fall?
Kollektivavtal
I din fråga framgår det inte huruvida din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal eller inte. Om du omfattas av ett kollektivavtal rekommenderar jag dig att kontakta fackförbundet för att höra vad som gäller angående den förlängda provanställningstiden. Din förlängda provanställning kan eventuellt vara tillåten om det finns reglerat i kollektivavtal.

Reglerna i LAS
Om du emellertid inte omfattas av ett gällande kollektivavtal, får du som högst vara provanställd i sex månader enligt LAS. Det här innebär att din provanställning automatiskt efter sex månader övergick till att vara en tillsvidareanställning (jfr AD 1985 nr 138).

Efter sammanlagt tio månader har din arbetsgivare meddelat dig att din anställning inte ska övergå till en fast anställning. Jag utgår från att du från och med denna dag inte längre fick arbeta kvar och att arbetsgivaren avslutat din anställning med omedelbar verkan. Eftersom din provanställning har övergått till att vara en tillsvidareanställning, får detta skiljande från anställningen betraktas som ett avskedande. För att bli avskedad krävs det att du som arbetstagare grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren (18 § och 4 § fjärde stycket LAS).

Om din arbetsgivare inte kan visa att ett grovt kontraktsbrott har förelegat som grund för avskedandet, utgör det ett felaktigt avskedande. Du som arbetstagare kan yrka på att avskedandet ska ogiltigförklaras. Om grunderna för avskedandet inte hade räckt för en uppsägning, ska avskedandet enligt lag ogiltigförklaras (35 § LAS). Du kan även vara berättigad till ekonomiskt och allmänt skadestånd för det felaktiga avskedandet (jfr 38 § och 39 § LAS).

Slutsats
Dina rättigheter i förevarande fall beror på huruvida din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal eller inte. Jag rekommenderar dig således att i första hand undersöka om det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats som du omfattas av. I annat fall är det reglerna i LAS som aktualiseras och då utgör din arbetsgivarens handlande med sannolikhet ett felaktigt avskedande.

Om du behöver vidare hjälp i ditt ärende, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84415)