Oskyldigt frihetsberövande och ersättning

Jag blev oskyldig frihetsberövad. Jag vill ha ersättning för vad jag har blivit utsatt för och att jag blev misstänkt för brott som jag inte har begått och blev oskyldigt frihetsberövad under 3 dagar när jag var höggravid och fick ingen mat, fick sitta anhållen, på grund av all den stress och oro jag har fått var med om så har det gjort att jag födde 3 veckor förtidigt och fick komplikationer under förlossningen och har fått högt blodtryck och fick graviditets diabetes och dom har gjort så jag mår riktigt dåligt och känner mig så krängt och förnedra vill ha en blankett så ja kan ansöka om ersättning eller skadestånd för att detta som har hänt är absolut inte okej och att jag ska bli ner kastad i en trappa av en polis som riskera att skada mitt barn i magen är så fruktansvärt och hemskt jag mådde jätte dåligt under denna perioden jag hamnade chock den dagen som allt händer sen dess har inte kunna sova ordentligt och tappat min aptit och mår allmänt efter denna fruktansvärd händelse. Jag behöver hjälp med hur man ansöker om skadestånd.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag beklagar den svåra situation som du har blivit utsatt för! Den som har varit frihetsberövad (anhållen eller häktad) utan att sedan bli dömd för gärningen har i regel rätt till ersättning av staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714), frihetsberövandelagen. Den som begär ersättning måste själv ge in den utredning som behövs för att t.ex. bedöma skadans storlek.

Allmänna förutsättningar för rätt till ersättning

Den som har varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts eller när frikännande dom har meddelats för den brottsmisstanke som frihetsberövandet avsåg enligt 2 § frihetsberövandelagen.

Skador som ersätts

Ersättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (se 7 §). En grundläggande förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Du kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av brotts­miss­tanken som sådan, brottsutredningen eller andra moment i det rättsliga förfarandet. Du kan inte heller få ersättning för personskada d.v.s. skada avseende en persons fysiska eller psykiska hälsa, enligt frihetsberövandelagen.

Ersättning för lidande

Med lidande avses bl.a. de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande får antas innebära. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge frihetsberövandet har varat. Därför behöver du inte ge in någon särskild utredning för att få ersättning för lidande.

Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Vissa omständigheter kan medföra en förhöjd ersättning. Det gäller främst om misstankarna har avsett ett särskilt allvarligt brott. Förhöjd ersättning utgår också till ungdomar i åldern 15 – 18 år. Sådana omständigheter tar Justitiekanslern hänsyn till självmant.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår i princip endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Det är du som sökande som ska visa att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.

Ersättning för utgifter

Endast vissa typer av utgifter ersätts enligt frihetsberövandelagen. Det gäller exempelvis kost­nad för resa från häktet till bostaden. Kostnader som du har haft för t.ex. bostads­hyra, telefon m.m. och som har blivit ”onödiga” ersätts dock inte enligt denna lag. Även avse­­ende utgifter är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. ett kvitto.

Ersättningen kan i vissa fall jämkas, vilket betyder att den kan vägras eller sättas ned (se 6 §). Jämkning kan ske om den skadelidande genom sitt eget beteende har orsakat beslutet om fri­hetsberövande eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att er­sätt­ning lämnas. Om frihets­berövandet har avräknats eller annars beaktats vid fastställande eller verkställighet av brottspåföljd, kan ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt.

Handläggningen

När ansökan har kommit in till Justitiekanslern begär han eller hon ett yttrande från den åklagarkammare som har handlagt ärendet. När åklagaren har lämnat sitt yttrande tar en handläggare ställning till om det ska skickas till dig för synpunkter. Oftast behövs detta inte och då är ärendet klart för beslut. I normalfallet är handläggningstiden cirka fyra till sex månader. Beslutet skickas till dig eller ditt ombud. Normalt tar det cirka tio arbetsdagar från det att beslutet har fattats till dess att eventuella pengar betalas ut.

Hur man ansöker om ersättning

Du kan ansöka om ersättning genom att själv fylla i Justitiekanslerns blankett och skicka in den till Justitiekanslern. Om du anlitar ett juridiskt ombud kan du få er­sätt­ning för skäliga om­buds­kostnader, under förutsättning att du beviljas annan ersättning. Enligt Justitiekanslerns praxis utgår ersättning för ombudskostnader normalt för en timmes arbete för ombudet.

Barn, (den som är under 18 år), får inte själva ansöka om ersättning. Istället är det vårdnadshavaren, eller vid gemensam vårdnad båda vårdnadshavarna, som ska ansöka för barnets räkning. Ansökan ska alltså vara underskriven av sökandens samtliga vårdnadshavare. Företräds en sökande under 18 år av juridiskt ombud krävs fullmakt till ombudet underskriven av sökandens vårdnadshavare, eller vid gemensam vårdnad av båda vårdnadshavarna.

Sökanden ska i samband med ansökan ge in ett personbevis utvisande samtliga vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Det gäller även sökande med juridiskt ombud

Justitiekanslerns beslut kan inte överklagas. Om en person är missnöjd med beslutet kan denne i stället väcka talan mot staten genom att ansöka om stämning i tingsrätt.

Det finns inga bestämda regler för hur en skadeståndsansökan ska skrivas Handläggningen hos Justitiekanslern är skriftlig och du måste därför skriva hit för att Justitiekanslern ska ta ställning till ditt anspråk. Det är du som begär skadestånd som ska tillhandahålla de uppgifter som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om du har rätt till ersättning av staten.

I din ansökan måste du därför lämna en detaljerad beskrivning av vad som har inträffat och förklara varför du anser att du har rätt till skadestånd. Ange också det belopp som yrkas och förklara hur det har beräknats. Det är också du som sökande som ska ge in den utredning som krävs för att Justitiekanslern ska kunna bedöma om och i vilken utsträckning som en rätt till skadestånd föreligger. För att bedöma skadans storlek krävs därför i regel att du ger in ett skriftligt underlag, t.ex. kvitto eller liknande som visar att du har haft de kostnader som du begär ersättning för. I de flesta fall krävs att myndigheten eller domstolen har gjort sig skyldig till ”fel eller försummelse vid myndighetsutövning” för att skadestånd ska kunna bli aktuellt.

Anmäla polisen för tjänstefel

Om du anser att polisen har misshandlat dig eller använt övervåld genom att slänga ned dig för en trappa som du berättar om i din fråga, kan du anmäla händelsen till Justitieombudsmännen som då kan göra en utredning. Det enklaste sättet att skicka in en anmälan är att använda formuläret på JO:s hemsida.


Svar

Jag kan inte med säkerhet bedöma storleken på eventuell ersättning du har rätt till men du kan ansöka om ersättning för att du varit oskyldigt frihetsberövad genom denna blankett: http://www.justitiekanslern.se/media/2154/ansokningsblankett.pdf

Du kan anmäla polisen för tjänstefel genom denna blankett: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/


Rekommendation

Jag rekommenderar att du själv gör ansökan till JK och anmälan JO. Ifall du tycker att det är krångligt kan du anlita en jurist som hjälper dig att skriva ersättningsanspråket.

Om du vill anlita Lawline Juristbyrå kan du få hjälp med att skriva ansökan till ett fast pris. I så fall är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se då vidarebefordrar jag dig till en kollega.

Källor 2017-06-09: http://www.justitiekanslern.se/ och https://www.jo.se

Hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitiekanslern (JK)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”