Omkostnadsbelopp för fastighet som förvärvats genom gåva

2015-02-12 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Försäljning av fastighet som erhållits som gåva:Om jag erhållit en fastighet som gåva genom att betala 85% av taxeringsvärdet och sedan vill sälja den vidare; vilket införskaffningsvärde ska jag då ange? Mina föräldrar har tidigare erhållit fastigheten genom arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid överlåtelser av fastigheter tillämpas den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Denna princip innebär att en överlåtelse behandlas i sin helhet som en avyttring om ersättningen motsvarar eller överstiger taxeringsvärdet. Understiger ersättningen taxeringsvärdet behandlas överlåtelsen som en gåva, om det finns en gåvoavsikt.

Överlåtelse genom gåva eller arv är ingen avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen (IL), här. Detta är den s.k. kontinuitetsprincipen. Du övertar alltså det anskaffningsvärde dina föräldrar hade för fastigheten och dina föräldrars anskaffningsvärde är detsamma som arvlåtaren hade.

Vid försäljning beräknas kapitalvinsten som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Med omkostnadsbelopp avses anskaffningsvärdet ökat med utgifter för förbättring s.k. förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Vad som räknas som förbättringsutgifter finns i (45 kap. 11-12 § IL). Genom kontinuitetsprincipen får du även tillgodoräkna dig dina föräldrar och deras arvlåtares förbättringsutgifter.

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Fick du svar på din fråga?